Loading...

28 lutego 2022

1 min.

„Co to znaczy, że konflikt serologiczny nie dotyczy pierwszej ciąży?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Co to zna­czy, że kon­flikt se­ro­lo­gicz­ny a do­kład­nie cho­ro­ba he­mo­li­tycz­na nie do­ty­czy pierw­szej cią­ży?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Do kon­flik­tu se­ro­lo­gicz­ne­go, któ­ry do­pro­wa­dzi do cho­ro­by he­mo­li­tycz­nej, może dojść gdy do krwio­bie­gu ko­bie­ty prze­do­sta­nie się pew­na ilość krwi dziec­ka, taka sy­tu­acja za­zwy­czaj w pierw­szej cią­ży może wy­stą­pić do­pie­ro w mo­men­cie po­ro­du.

Z tego po­wo­du wy­pro­du­ko­wa­ne prze­ciw­cia­ła nie zdą­żą za­ata­ko­wać pło­du. Uwa­ża się, że w przy­pad­ku pierw­szej cią­ży za­gro­że­nie cho­ro­ba he­mo­li­tycz­ną po­ja­wia się bar­dzo rzad­ko.

Prze­czy­taj wię­cej o kon­flik­cie se­ro­lo­gicz­nym.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

konflikt serologicznytrudne pytania

28 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.