Loading...

28 lutego 2022

1 min.

„Czy partner powinien sprawdzić grupę krwi, żeby uniknąć konfliktu serologicznego?”

Na py­ta­nie o kon­flikt se­ro­lo­gicz­ny od­po­wia­da le­karz gi­ne­ko­log – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Czy przed pla­no­wa­niem dziec­ka part­ner po­wi­nien spraw­dzić gru­pę krwi, żeby unik­nąć kon­flik­tu se­ro­lo­gicz­ne­go?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Part­ner może ozna­czyć gru­pę krwi, aby uzy­skać in­for­ma­cję czy jest Rh- czy Rh+. Na­to­miast ozna­cze­nie krwi part­ne­ra nie po­zwo­li unik­nąć kon­flik­tu se­ro­lo­gicz­ne­go, on po pro­stu jest gdy mat­ka jest Rh- a oj­ciec dziec­ka Rh+. Mo­że­my go tyl­ko mo­ni­to­ro­wać i le­czyć gdy jest taka po­trze­ba.

Prze­czy­taj wię­cej o kon­flik­cie se­ro­lo­gicz­nym.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

konflikt serologicznytrudne pytania

28 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.