Loading...

5 października 2022

1 min.

„Ile może trwać faza utajona HPV?”

Wi­rus bro­daw­cza­ka ludz­kie­go może mieć po­stać jaw­ną, ale i uta­jo­ną. Sam prze­bieg cho­ro­by dzie­li­my na ostry lub prze­wle­kły.

Martyna Szopa-Krupińska

„Dzień do­bry. Po­twier­dzo­no u mnie HPV CIN1, je­stem z mę­żem od 10 lat, czy mam po­dej­rze­wać męża o zdra­dę? Faza uta­jo­ną może trwać tyle lat? Przed­ostat­nia cy­to­lo­gia ro­bio­na w 2019 wy­szła w po­rząd­ku.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ba­da­nie cy­to­lo­gicz­ne a ge­no­ty­po­wa­nie HPV to róż­ne ba­da­nia. W przy­pad­ku stan­dar­do­wej cy­to­lo­gii, a pew­nie tak była wy­ko­na­na w 2019 r. nie moż­na wy­kryć obec­no­ści wi­ru­sa HPV, więc moż­li­we, że do za­ra­że­nia do­szło wcze­śniej.

Zmia­ny CIN1, to roz­po­zna­nie hi­sto­pa­to­lo­gicz­ne ozna­cza­ją­ce dys­pla­zję szyj­ki ma­ci­cy ma­łe­go stop­nia, są to zmia­ny przed­no­wo­two­ro­we. Ta­kie sta­ny naj­czę­ściej wy­wo­ła­ne są dłu­go­trwa­łym za­ka­że­niem wi­ru­sem on­ko­gen­nym HPV.

No­wo­twór bę­dą­cy skut­kiem za­ka­że­nia wi­ru­sem HPV roz­wi­ja się po­wo­li, trwa to na­wet kil­ka­na­ście lat. Ist­nie­je ry­zy­ko, że po za­ra­że­niu or­ga­nizm nie zwal­czył in­fek­cji, z tego po­wo­du roz­wi­nę­ły się zmia­ny przed­no­wo­two­ro­we. Na szczę­ście współ­cze­sna dia­gno­sty­ka stoi na wy­so­kim po­zio­mie i moż­li­we jest wy­le­cze­nie ta­kich zmian.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2022
HPV

5 października 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.