Loading...

4 lutego 2022

2 min.

„Jak mam rozumieć wyniki cytologii?”

Cy­to­lo­gię po­win­naś wy­ko­ny­wać raz na 1-3 lata. Ja­kie wy­ni­ki są wska­za­niem do dal­szej dia­gno­sty­ki czy­li kol­po­sko­pii i/lub ty­po­wa­nia DNA HPV? Opo­wia­da Ni­co­le So­chac­ki-Wój­cic­ka.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

„Kie­dyś do­sta­wa­łam wy­ni­ki cy­to­lo­gii i była wy­róż­nio­na gru­pa I cza­sa­mi II, a te­raz te wy­ni­ki są ta­kie dziw­ne, nic z tego nie ro­zu­miem.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Do­brze, że o to py­tasz – to zna­czy, że masz do­brze opi­sa­ną cy­to­lo­gię. Przez więk­szość ubie­głe­go wie­ku obo­wią­zy­wał sys­tem opi­su cy­to­lo­gii we­dług Pa­pa­ni­co­lau – kla­sy­fi­ko­wał on cy­to­lo­gię na 4 gru­py – dwie pierw­sze pra­wi­dło­we, dwie dru­gie wy­ma­ga­ją­ce do­dat­ko­wej dia­gno­sty­ki.

Za­uwa­żo­no jed­nak, że ten sys­tem ma wie­le nie­do­cią­gnięć i gru­pa eks­per­tów, któ­ra spo­tka­ła się w 1988 roku w mie­ście Be­thes­da w USA, stwo­rzy­ła nowy lep­szy (ale rów­nież nie­co bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny) sys­tem opi­su roz­ma­zów ko­mó­rek z szyj­ki ma­ci­cy. Sys­tem ten na­zwa­li sys­te­mem Be­thes­da, na­stęp­nie pod­le­gał on kil­ku mo­dy­fi­ka­cjom, ale w po­ło­wie lat 2000 stał się już obo­wią­zu­ją­cym sys­te­mem opi­su cy­to­lo­gii szyj­ki ma­ci­cy.

Opi­sy­wa­nie Ci, jak czy­tać cy­to­lo­gię za po­mo­cą sys­te­mu Be­thes­da, we­dług mnie wy­kra­cza poza coś, co po­win­na po­tra­fić pa­cjent­ka, więc nie będę Ci tym za­przą­tać gło­wy, bo prze­czy­tasz i za chwi­lę za­po­mnisz. Ale… pod­su­mo­wu­jąc sys­tem Be­thes­da kla­sy­fi­ku­je cy­to­lo­gię na pra­wi­dło­wą lub nie­pra­wi­dło­wą (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL) – ta­kie wy­ni­ki są wska­za­niem do dal­szej dia­gno­sty­ki czy­li kol­po­sko­pii i/lub ty­po­wa­nia DNA HPV.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cytologiatrudne pytania

4 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.