Loading...

28 lutego 2022

1 min.

„Jestem Rh- a ojciec dziecka Rh+. Czy jeśli nie mam przeciwciał to muszę coś robić?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Je­stem Rh- a oj­ciec dziec­ka Rh+, le­karz zle­cił mi ba­da­nie prze­ciw­ciał w każ­dym try­me­strze. Czy je­śli tych prze­ciw­ciał nie ma to mu­szę coś ro­bić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Po­win­naś zgod­nie z za­le­ce­niam le­ka­rza ozna­czać po­ziom prze­ciw­ciał, a tak­że przy­jąć mię­dzy 28-30 ty­go­dniem cią­ży pro­fi­lak­ty­kę w po­sta­ci im­mu­no­glo­bu­li­ny anty-D, je­śli prze­ciw­cia­ła będą ujem­ne.

Z przy­ję­cia im­mu­no­glo­bu­li­ny może zwol­nić gru­pa krwi dziec­ka Rh- ozna­czo­na z po­bra­nia krwi od mat­ki (ba­da­nie do­dat­ko­wo płat­ne).

Prze­czy­taj wię­cej o kon­flik­cie se­ro­lo­gicz­nym.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

konflikt serologicznytrudne pytania

28 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.