Loading...

14 marca 2022

1 min.

„Mam opryszczkowe zapalenie sromu. Czy już zawsze seks musimy uprawiać w prezerwatywie?”

Opryszcz­ka na­rzą­dów płcio­wych może być pro­ble­mem wsty­dli­wym. Jed­nak war­to wie­dzieć, że na­ra­żo­ne są na nią oso­by każ­dej płci. Jak wy­glą­da pro­ces ła­go­dze­nia jej ob­ja­wów?

Martyna Szopa-Krupińska

„Dzień do­bry, mam pierw­szy epi­zod opryszcz­ko­we­go za­pa­le­nia sro­mu. Czy je­śli za­ra­zi­łam się od part­ne­ra, to już za­wsze seks mu­si­my upra­wiać w pre­zer­wa­ty­wie, żeby to się nie po­wtó­rzy­ło? On nie ma żad­nych ob­ja­wów. I kie­dy moż­na wró­cić do ak­tyw­no­ści sek­su­al­nej?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Po ustą­pie­niu zmian, wi­rus HSV po­zo­sta­je w zwo­jach ner­wo­wych w oko­li­cy krzy­żo­wej krę­go­słu­pa. Po róż­nym cza­sie może dojść do na­wro­tu zmian, na­to­miast prze­bieg nie jest tak burz­li­wy, jak przy pier­wot­nej in­fek­cji.

Czyn­ni­ka­mi wy­wo­łu­ją­cy­mi na­wrót opryszcz­ki są:

  • mie­siącz­ka,
  • stres,
  • pro­mie­nio­wa­nie UV,
  • in­fek­cje bak­te­ryj­ne lub wi­ru­so­we,
  • zmę­cze­nie,
  • miej­sco­we ura­zy skó­ry.

Sto­so­wa­nie pre­zer­wa­ty­wy nie za­bez­pie­cza cał­ko­wi­cie przed za­ka­że­niem HSV, ale re­du­ku­je ry­zy­ko in­fek­cji. Oso­by z czyn­ny­mi zmia­na­mi po­win­ny się po­wstrzy­mać od sto­sun­ków płcio­wych. Po ustą­pie­niu zmian wska­za­ne jest każ­do­ra­zo­wo sto­so­wa­nie pre­zer­wa­ty­wy w trak­cie kon­tak­tów sek­su­al­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

sekstrudne pytania

14 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.