Loading...

5 kwietnia 2022

1 min.

„Mam tyłozgięcie macicy i nigdy nie miałam orgazmu. Czy tak już będzie zawsze?”

Ty­ło­zgię­cie ma­ci­cy to nie cho­ro­ba, ale może po­wo­do­wać róż­ne „nie­przy­jem­no­ści” np. bar­dziej bo­le­sne mie­siącz­ki. Ale czy jest prze­szko­dą w osią­ga­niu or­ga­zmów?

Martyna Szopa-Krupińska

„Mam ty­ło­zgię­cie ma­ci­cy i nig­dy nie mia­łam or­ga­zmu. Czy tak bę­dzie za­wsze?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ty­ło­zgię­cie ma­ci­cy to wa­riant nor­my, po pro­stu jest to jed­na z form jej uło­że­nia w mied­ni­cy. Może być przo­do­zgię­ta, w po­zy­cji po­śred­niej lub ty­ło­zgię­ta. Ty­ło­zgię­cie samo w so­bie nie po­win­no być prze­szko­dą w osią­gnię­ciu or­ga­zmu.

Spró­buj­cie zmie­nić po­zy­cję pod­czas sto­sun­ku, uroz­ma­icić grę wstep­ną, czy też za­dbać o pra­wi­dło­we na­wil­że­nie po­chwy. Je­śli to nie po­mo­że, war­to skon­tak­to­wać się z sek­su­olo­giem w celu zna­le­zie­nia przy­czy­ny za­bu­rzeń.

Prze­czy­taj wię­cej o ty­ło­zgię­ciu ma­ci­cy.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniatyłozgięcie macicy

5 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.