Loading...

14 lutego 2022

1 min.

„Wykryto u mnie dwa typy wirusów HPV 59 i 66. Co powinnam zrobić?”

Jak się le­czyć i jak po­stę­po­wać przy wy­kry­tym wy­so­ko­on­ko­gen­nym wi­ru­sie HPV? Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Wy­kry­to u mnie dwa typy wi­ru­sów HPV 59 i 66. Są to typy wy­so­ko­on­ko­gen­ne. Co po­win­nam zro­bić? Mój gi­ne­ko­log po­wie­dział, że tyl­ko szcze­pie­nie prze­ciw­ko HPV. Czy mogę zro­bić coś wię­cej? Jak się le­czyć i jak po­stę­po­wać?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Samo wy­kry­cie wi­ru­sa HPV nie jest rów­no­znacz­ne z po­trze­bą le­cze­nia, nie wie­my czy jest to ostra in­fek­cja czy prze­trwa­ła. Po­win­naś być pod kon­tro­lą swo­je­go le­ka­rza pro­wa­dzą­ce­go, mieć wy­ko­ny­wa­ne kon­tro­l­ne cy­to­lo­gie i ozna­cza­ne HPV, za­leż­nie od wcze­śniej­szych wy­ni­ków.

Za szcze­pie­niem prze­ciw­ko HPV prze­ma­wia wie­le ko­rzy­ści, po­nie­waż chro­ni ono przed za­ka­że­niem in­ny­mi szcze­pa­mi wy­so­ko­on­ko­gen­ny­mi.

Prze­czy­taj wię­cej o HPV:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

HPVtrudne pytania

14 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.