Loading...

14 lutego 2022

1 min.

„Chciałabym zaszczepić swoich synów na HPV. Czy ma to sens?”

Czy wie­dzia­łaś, że na HPV war­to szcze­pić rów­nież chłop­ców? Naj­le­piej oko­ło 12. roku ży­cia.

Martyna Szopa-Krupińska

„Chcia­ła­bym za­szcze­pić swo­ich sy­nów na HPV. Czy ma to sens? Kie­dy (ile lat po­win­no mieć dziec­ko) wy­ko­nać ta­kie szcze­pie­nie? Jak dłu­go chro­ni szcze­pion­ka?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Roz­po­czę­cie szcze­pie­nia prze­ciw­ko wi­ru­so­wi HPV za­le­ca­ne jest w wie­ku 11-12 lat dla dziew­cząt i chłop­ców, oczy­wi­ście mo­że­my za­szcze­pić tak­że star­sze dziec­ko, jed­nak naj­więk­szą sku­tecz­ność szcze­pion­ki po­twier­dzo­no u osób uod­por­nio­nych przed roz­po­czę­ciem współ­ży­cia.

Po 10 la­tach pro­gra­mów szcze­pień prze­ciw HPV, kra­je pro­wa­dzą­ce szcze­pie­nia od­no­to­wa­ły 90% re­duk­cję in­fek­cji wi­ru­sem HPV typu 6, 11, 16 i 18 oraz 90% zmniej­sze­nie za­cho­ro­wal­no­ści na bro­daw­ki na­rzą­dów płcio­wych. Wo­bec tego sens szcze­pie­nia jest duży. Obec­nie nie za­le­ca się da­wek przy­po­mi­na­ją­cych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

HPVtrudne pytania

14 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.