Loading...

7 lutego 2022

1 min.

„Bardzo długo sikam, aby całkowicie opróżnić pęcherz. Czy to powód do niepokoju?”

Wstęp­ną dia­gno­sty­kę na­le­ży prze­pro­wa­dzić u le­ka­rza ro­dzin­ne­go, naj­waż­niej­szy jest wy­wiad i ba­da­nia. Z ba­dań do­dat­ko­wych le­karz może zle­cić ba­da­nia ogól­ne mo­czu, po­siew mo­czu, USG jamy brzusz­nej.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Bar­dzo dłu­go si­kam, cza­sem na kil­ka razy, aby cał­ko­wi­cie opróż­nić pę­cherz. Czy to po­wód do nie­po­ko­ju?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ro­zu­miem, że przez „dłu­go si­kam” masz na my­śli uczu­cie nie­peł­ne­go opróż­nie­nia pę­che­rza mo­czo­we­go i po­trze­bu­jesz przy tym sa­mym po­by­cie w to­a­le­cie jesz­cze tro­chę wię­cej wy­si­kać?

Do naj­częst­szych przy­czyn nie­moż­no­ści cał­ko­wi­te­go opróż­nie­nia pę­che­rza mo­czo­we­go na­le­żą:

  • za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go,
  • prze­wle­kłe za­pa­le­nia cew­ki mo­czo­wej,
  • za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go,
  • osła­bie­nie mię­śni dna mied­ni­cy – wy­stę­pu­je w nim ob­ni­że­nie na­rzą­dów rod­nych, wsku­tek cze­go ma­ci­ca może uci­skać cew­kę mo­czo­wą,
  • za­bu­rze­nia neu­ro­lo­gicz­ne upo­śle­dza­ją­ce pra­wi­dło­wą czyn­ność pę­che­rza (po uda­rze mó­zgu, uszko­dze­niu rdze­nia krę­go­we­go, stward­nie­nie roz­sia­ne, po­li­neu­ro­pa­tia cu­krzy­co­wa, cho­ro­ba Par­kin­so­na, Cho­ro­ba Al­zha­ime­ra, pę­cherz neu­ro­gen­ny),
  • za­par­cia/bie­gun­ki – masy ka­ło­we wy­peł­nia­ją­ce od­byt­ni­cę uci­ska­ją cew­kę mo­czo­wą,
  • wpływ sto­so­wa­nych le­ków – nie­ste­ro­ido­wych le­ków prze­ciw­za­pal­nych, opio­idów, le­ków od­wad­nia­ją­cych,
  • u męż­czyzn oczy­wi­ście prze­rost gru­czo­łu kro­ko­we­go.

Wstęp­ną dia­gno­sty­kę na­le­ży prze­pro­wa­dzić u le­ka­rza ro­dzin­ne­go, naj­waż­niej­szy jest wy­wiad i ba­da­nia. Z ba­dań do­dat­ko­wych le­karz może zle­cić ba­da­nia ogól­ne mo­czu, po­siew mo­czu, USG jamy brzusz­nej z oce­ną za­le­ga­nia mo­czu w pę­che­rzu (na ta­kie ba­da­nie trze­ba iść z peł­nym pę­che­rzem).

W ra­zie stwier­dze­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści le­karz roz­pocz­nie le­cze­nie lub po­kie­ru­je do po­rad­ni uro­lo­gicz­nej – ce­lem po­głę­bie­nia dia­gno­sty­ki.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

moczpęcherztrudne pytania

7 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.