Loading...

29 sierpnia 2022

2 min.

„Mam straszne bóle głowy, nie pomaga żaden lek bez recepty. Jakie badania powinnam wykonać?”

Je­śli Two­je bóle gło­wy nie ustę­pu­ją po po­pu­lar­nych le­kach prze­ciw­bó­lo­wych po­win­naś zgło­sić się do swo­je­go le­ka­rza ce­lem roz­po­czę­cia dia­gno­sty­ki.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Mam mega bóle gło­wy, nie po­ma­ga mi pa­ra­ce­ta­mol ani ibu­pro­fen. By­łam u le­ka­rza, ale prze­pi­sał mi tyl­ko co­de­ine. I mam ją przyj­mo­wać nie tyl­ko w cza­sie bólu gło­wy, ale też za­po­bie­gaw­czo. Ja­kie ba­da­nia po­win­nam wy­ko­nać, żeby zo­ba­czyć skąd się bio­rą te bóle gło­wy?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ból gło­wy jest tyl­ko ob­ja­wem. Dla­te­go, by sku­tecz­nie le­czyć ból gło­wy trze­ba usta­lić jego przy­czy­nę.

  • Bóle gło­wy mogą być pier­wot­ne (in­a­czej sa­mo­ist­ne) i do ta­kich bó­lów na­le­ży mi­gre­na, na­pię­cio­we bóle gło­wy, kla­ste­ro­we bóle gło­wy.
  • Bóle gło­wy mogą być wtór­ne, czy­li wy­ni­kać z in­nych cho­rób – nie­ko­niecz­nie zwią­za­nych z gło­wą. Wtór­ne bóle gło­wy ob­ser­wu­je­my po prze­by­tych ura­zach gło­wy lub szyi, cho­rób na­czyń szyj­nych, cho­rób oczu, uszu, za­tok przy­no­so­wych, zę­bów, jamy ust­nej. Ból gło­wy może być zwią­za­nych z nie­le­czo­nym nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym.

My­ślę, że ko­niecz­na bę­dzie kon­sul­ta­cja neu­ro­lo­gicz­na, ale war­to skon­sul­to­wać się też z la­ryn­go­lo­giem i oku­li­stą. Nie war­to wy­ko­ny­wać ba­dań na wła­sną rękę. Le­karz po prze­pro­wa­dze­niu do­kład­ne­go wy­wia­du zba­da Cię i za­pro­po­nu­je dal­szą dia­gno­sty­kę.

Przy bó­lach gło­wy war­to też zwró­cić uwa­gę na bóle wy­ni­ka­ją­ce z przyj­mo­wa­nia le­ków. Choć może to wy­dać się dziw­ne, cza­sem na­si­lo­ne bóle gło­wy wy­stę­pu­ją u osób, któ­re z po­wo­du sa­mo­ist­nych bó­lów nad­uży­wa­ją le­ków prze­ciw­bó­lo­wych. Mó­wi­my wów­czas o bólu gło­wy z od­bi­cia lub bólu gło­wy in­du­ko­wa­ny­mi le­ka­mi.

Po­wsta­je me­cha­nizm błęd­ne­go koła – lek przy­ję­ty z po­wo­du bólu gło­wy na chwi­le przy­no­si po­pra­wę, jed­nak po­tem na­si­la się na tyle, że trze­ba przy­jąć ko­lej­ny. Po­le­ko­we bóle gło­wy opi­sy­wa­ne są jako obej­mu­ją­ce całą gło­wę, uci­sko­we, naj­czę­ściej wy­stę­pu­ją­ca rano po obu­dze­niu.

Me­to­dą le­cze­nia jest od­sta­wie­nie wszyst­kich le­ków prze­ciw­bó­lo­wych. Le­cze­nie po­win­no być pro­wa­dzo­ne pod okiem spe­cja­li­sty, cza­sem może być ko­niecz­na ho­spi­ta­li­za­cja.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ból głowymigrenatrudne pytania

29 sierpnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.