Loading...

22 grudnia 2021

2 min.

„Boli mnie w klatce piersiowej – do jakiego lekarza się udać?”

Ból w klat­ce pier­sio­wej może, ale nie musi, być zwia­stu­nem bar­dzo groź­nych cho­rób. Je­śli coś Cię nie­po­koi – naj­le­piej udaj się do swo­je­go le­ka­rza ro­dzin­ne­go, któ­ry prze­pro­wa­dzi wy­wiad i zle­ci ko­lej­ne ba­da­nia. Jak się przy­go­to­wać do ta­kiej wi­zy­ty?

Karolina Zych-Rozpędowska

Dro­ga Re­dak­cjo, boli mnie w klat­ce pier­sio­wej – do ja­kie­go le­ka­rza po­win­nam się udać?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

sy­gna­ły bó­lo­we w klat­ce pier­sio­wej mogą po­cho­dzić od wszyst­kich na­rzą­dów, któ­re się w niej znaj­du­ją. Naj­czę­ściej ból w tym miej­scu ko­ja­rzy się nam z cho­ro­bą ser­ca (cho­ro­ba wień­co­wa) i wzbu­dza duży nie­po­kój. W ta­kiej sy­tu­acji naj­le­piej udać się do swo­je­go le­ka­rza ro­dzin­ne­go.

Po prze­pro­wa­dze­niu wy­wia­du i zba­da­niu – le­karz za­le­ci ko­lej­ne kro­ki po­stę­po­wa­nia, a je­śli bę­dzie to ko­niecz­ne prze­pi­sze le­cze­nie, skie­ru­je na do­dat­ko­we ba­da­nia lub do od­po­wied­nie­go spe­cja­li­sty.

Jak przy­go­to­wać się do ta­kiej wi­zy­ty?

  • Przede wszyst­kim za­sta­nów się co wy­wo­łu­je ból, co go na­si­la, a co ła­go­dzi, od ja­kie­go cza­su trwa­ją do­le­gli­wo­ści, jak dłu­go trwa epi­zod bólu, czy po­dob­ne epi­zo­dy wy­stę­po­wa­ły w prze­szło­ści.
  • Je­śli sto­su­jesz ja­kieś leki prze­wle­kle, za­pisz ich na­zwy i daw­ki na kart­ce.
  • Je­śli po­sia­dasz w do­mo­wym ar­chi­wum wy­ni­ki ba­dań, za­pi­sy EKG, kar­ty wy­pi­so­we ze szpi­ta­la itp. ko­niecz­nie weź je na wi­zy­tę.

Każ­da do­dat­ko­wa in­for­ma­cja przy­bli­ży le­ka­rza do traf­nej dia­gno­zy i włą­cze­nia sku­tecz­ne­go le­cze­nia.

Uwa­ga! W przy­pad­ku sil­ne­go bólu w klat­ce pier­sio­wej z to­wa­rzy­szą­cym osła­bie­niem, po­ta­mi, ko­ła­ta­niem ser­ca czy dusz­no­ścią, zgłoś się pil­nie do le­ka­rza!

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

klatka piersiowatrudne pytania

22 grudnia 2021

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.