Loading...

14 lutego 2022

2 min.

„Chcę się poddać zabiegowi liposukcji. Czy powikłania mogą być groźne?”

Jed­na z Was na­pi­sa­ła do nas z py­ta­niem, o to co nie­sie za sobą więk­sze ry­zy­ko wy­stą­pie­nia za­krze­pi­cy – ce­sar­skie cię­cie czy za­bieg li­po­suk­cji. Od­po­wia­da nasz eks­pert – Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Chcę pod­dać się za­bie­go­wi li­po­suk­cji. Boję się jed­nak groź­nych po­wi­kłań np. za­to­ro­wo­ści płuc­nej. Chcia­ła­bym za­py­tać, czy sta­ty­stycz­nie więk­sze ry­zy­ko śmier­ci przez to po­wi­kła­nie jest po ce­sar­skim cię­ciu czy po li­po­suk­cji?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Czyn­ni­ki uspo­sa­bia­ją­ce do wy­stą­pie­nia za­to­ro­wo­ści płuc­nej czy żyl­nej cho­ro­by za­krze­po­wo za­to­ro­wej to wszyst­kie sta­ny, któ­re sprzy­ja­ją za­bu­rze­niu tzw. tria­dy Vir­cho­wa:

  • zwol­nie­nie prze­pły­wu krwi w żyle wsku­tek na przy­kład dłu­gie­go unie­ru­cho­mie­nia – prze­wle­kłe le­że­nie z po­wo­du cho­ro­by, dłu­ga po­dróż sa­mo­lo­tem, gips na no­dze z po­wo­du zła­ma­nia,
  • prze­wa­ga me­cha­ni­zmów krzep­nię­cia krwi nad me­cha­ni­zma­mi roz­pusz­cza­ją­cy­mi za­krze­py – naj­czę­ściej są to sy­tu­acje wro­dzo­ne np. trom­bo­fi­lie,
  • uszko­dze­nie ścia­ny na­czyń żyl­nych przez na przy­kład uraz lub ope­ra­cję (co na­si­la me­cha­ni­zmy za­krze­po­we).

Na­sze ce­chy osob­ni­cze lub cho­ro­by prze­wle­kłe rów­nież wpły­wa­ją na wzrost ry­zy­ka po­wsta­nia za­krze­pów. Szcze­gól­nie na­ra­żo­ne są oso­by oty­łe (z BMI po­wy­żej 30), po 40. roku ży­cia (czę­stość za­krze­pów ro­śnie z wie­kiem), cho­ru­ją­ce na no­wo­twór, z unie­ru­cho­mio­ną koń­czy­ną (gips po zła­ma­niu, nie­do­wład po uda­rze), z prze­by­tą za­krze­pi­cą w prze­szło­ści, sto­su­ją­ce an­ty­kon­cep­cję hor­mo­nal­ną lub nor­mal­ną te­ra­pię me­no­pau­zy.

Każ­dy za­bieg ope­ra­cyj­ny nie­sie ry­zy­ko wy­stą­pie­nia za­krze­pi­cy. Ce­sar­skie cię­cie jest roz­le­głą ope­ra­cją brzusz­ną, li­po­suk­cja roz­le­głym uszko­dze­niem tka­nek. Więc je­den i dru­gi za­bieg zwięk­sza ry­zy­ko wy­stą­pie­nia za­krze­pu.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

liposukcjatrudne pytania

14 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.