Loading...

25 maja 2022

1 min.

„Ciągły ból zatok. Co można z tym zrobić?”

Prze­wle­kły ból za­tok naj­pew­niej jest spo­wo­do­wa­ny to­czą­cym się w nich pro­ce­sem za­pal­nym. Taki ból naj­czę­ściej trwa wie­le ty­go­dni, moż­na po­wie­dzieć, że na tyle dłu­go, że mo­żesz nie pa­mię­tać, kie­dy w ogó­le mia­łaś in­fek­cję.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Cią­gły ból za­tok. Co moż­na z tym zro­bić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Wśród przy­czyn prze­wle­kłe­go sta­nu za­pal­ne­go moż­na wy­mie­nić wspo­mi­na­ne już in­fek­cje bak­te­ryj­ne i wi­ru­so­we, ale też aler­gie, po­li­py, upo­śle­dze­nie droż­no­ści nosa spo­wo­do­wa­ne ura­zem lub po pro­stu krzy­wą prze­gro­dą.

War­to zgło­sić się po po­ra­dę do le­ka­rza ro­dzin­ne­go, któ­ry, je­śli po­twier­dzi za­pal­ną przy­czy­nę Two­ich do­le­gli­wo­ści za­le­ci le­cze­nie miej­sco­we, do­ust­ne prze­ciw­za­pal­ne, a je­śli bę­dzie to ko­niecz­ne rów­nież an­ty­bio­tyk.

W przy­pad­ku nie­ustę­po­wa­nia do­le­gli­wo­ści mimo le­cze­nia le­karz skie­ru­je Cię do po­rad­ni la­ryn­go­lo­gicz­nej. W ta­kiej po­rad­ni le­karz może do­kład­nie oce­nić prze­wo­dy no­so­we za po­mo­cą wzier­ni­ków oraz skie­ro­wać pa­cjen­ta/pa­cjent­kę na ba­da­nia spe­cja­li­stycz­ne po­ka­zu­ją­ce do­kład­nie bu­do­wę za­tok np. to­mo­gra­fię kom­pu­te­ro­wą.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

zatoki

25 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa