Loading...

29 sierpnia 2022

2 min.

„Co zrobić, żeby nie mieć żylaków na nogach?”

W roz­wo­ju cho­ro­by nie­ste­ty duże zna­cze­nie ma dzie­dzi­cze­nie. Je­śli w Two­jej ro­dzi­nie wy­stę­po­wa­ły ży­la­ki, to ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo, że też bę­dziesz je mieć.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Hej. Co zro­bić, żeby nie mieć ży­la­ków na no­gach? Dużo osób w mo­jej ro­dzi­nie ma i mi już też za­czy­na­ją wy­cho­dzić. Ja­kieś rady?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pierw­sze ob­ja­wy nie­wy­dol­no­ści żyl­nej to „pa­jącz­ki” na skó­rze, wie­czor­ne bóle i obrzę­ki nóg, uczu­cie cięż­ko­ści, nad­mier­nej peł­no­ści, noc­ne skur­cze, drę­twie­nie. Do­pie­ro z cza­sem po­ja­wia­ją się na no­gach ty­po­we sine uwy­pu­kle­nia.

Ży­la­ki to nie tyl­ko pro­blem ko­sme­tycz­ny, to cho­ro­ba, któ­ra z cza­sem może spo­wo­do­wać nie­go­ją­ce się zmia­ny skór­ne lub na­wra­ca­ją­ce, bo­le­sne za­pa­le­nia. War­to zgło­sić się do chi­rur­ga na­czy­nio­we­go ce­lem oce­ny zmian na no­gach i wy­ko­na­nia ba­da­nia oce­nia­ją­ce­go stan ukła­du żyl­ne­go czy­li USG Dop­pler na­czyń koń­czyn dol­nych.

Po wy­ko­na­niu ba­da­nia le­karz za­pla­nu­je dal­sze po­stę­po­wa­nie i wdro­ży ewen­tu­al­ne le­cze­nie far­ma­ko­lo­gicz­ne lub za­bie­go­we. Waż­na jest pro­fi­lak­ty­ka!

Ży­la­ki nóg – pro­fi­lak­ty­ka

 • Je­śli masz sie­dzą­cą lub sto­ją­cą pra­cę, sta­raj się kil­ka razy w cią­gu dnia wy­ko­ny­wać ćwi­cze­nia wspo­ma­ga­ją­ce krą­że­nie w no­gach – na­prze­mien­ne sta­waj na pię­tach i pal­cach, na­pi­naj łyd­ki, wy­ko­nuj okręż­ne ru­chy koń­czy­na­mi w po­zy­cji sie­dzą­cej itp.
 • Uni­kaj sia­da­nia z nogą za­ło­żo­na na nogę.
 • Przy pra­cy sie­dzą­cej war­to za­opa­trzyć się w pod­nó­żek pod sto­py.
 • Mo­żesz za­sto­so­wać kom­pre­so­te­ra­pię, czy­li no­sić pod­ko­la­nów­ki lub poń­czo­chy o róż­nym stop­niu uci­sku. Kom­pre­sjo­te­ra­pia po­win­na być do­bie­ra­na in­dy­wi­du­la­nie.
 • Zre­zy­gnuj ze szczot­ko­wa­nia cia­ła.
 • Uni­kaj sau­ny, go­rą­cych ką­pie­li, in­ten­syw­ne­go opa­la­nia.
 • Zre­du­kuj masę cia­ła.
 • Upra­wiaj spor­ty (ale uni­kaj pod­no­sze­nia cię­ża­rów). Ko­rzyst­ne dla nóg są spa­ce­ry, jog­ging, jaz­da na ro­we­rze, pły­wa­nie.
 • Szpil­ki za­kła­daj na wiel­kie oka­zje – na co dzień za­kła­daj buty z nie­wiel­kim ob­ca­sem.
 • Od­po­czy­waj z no­ga­mi unie­sio­ny­mi po­wy­żej po­zio­mu ser­ca.
 • Wy­dol­ność żył moż­na wspo­ma­gać też su­ple­men­ta­mi die­ty. Ko­rzyst­ne są: ru­ty­na, he­spe­ry­dy­na, dio­smi­na, escy­na, do­be­sy­lan wap­nia, wy­cią­gi z pe­stek wi­no­gron lub owo­ców cy­tru­so­wych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniażylaki

29 sierpnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.