Loading...

16 marca 2022

1 min.

„Czy chrom jest dobry na zmniejszenie apetytu?”

W ostat­nich la­tach chrom jest czę­sto po­le­ca­ny jako su­ple­ment na od­chu­dze­nie, dla­te­go pa­cjen­ci chęt­nie się­ga­ją po su­ple­men­ty die­ty zwie­ra­ją­ce ten pier­wia­stek. Czy słusz­nie?

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy chrom jest do­bry na zmniej­sze­nie ape­ty­tu? Czy jest bez­piecz­ny i ile moż­na go brać?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Chrom na­le­ży do pier­wiast­ków śla­do­wych. W or­ga­ni­zmie chrom może zwięk­szać wraż­li­wość tka­nek na in­su­li­nę i na­si­lać czyn­ność ko­mó­rek beta w trzu­st­ce, czy­li tych od­po­wie­dzial­nych z wy­twa­rza­nie in­su­li­ny.

W ostat­nich la­tach czę­sto jest też po­le­ca­ny jako su­ple­ment na od­chu­dze­nie, dla­te­go pa­cjen­ci chęt­nie się­ga­ją po su­ple­men­ty die­ty zwie­ra­ją­ce ten pier­wia­stek.

W ba­da­niach na zwie­rzę­tach wy­ka­za­no na­wet po­zy­tyw­ny wpływ chro­mu na me­ta­bo­lizm cu­krów i tłusz­czów, jed­nak ba­da­nia na lu­dziach nie po­twier­dzi­ły jed­no­znacz­nie aż tak po­zy­tyw­ne­go dzia­ła­nia pier­wiast­ka. Sto­su­jąc su­ple­men­ta­cję na­le­ży za­cho­wać ostroż­ność, po­nie­waż ła­two go przedaw­ko­wać.

Wszyst­ko to po­wo­du­je, że we­dług ofi­cjal­nych za­le­ceń Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Dia­be­to­lo­gicz­ne­go brak jest prze­ko­nu­ją­cych do­wo­dów na ko­rzy­ści wy­ni­ka­ją­ce z su­ple­men­ta­cji chro­mu. Na­tu­ral­nym źró­dłem chro­mu są droż­dże, zbo­ża, strącz­ki, ka­kao, orze­chy, szpi­nak, mię­so, dla­te­go war­to sto­so­wać zdro­wą zbi­lan­so­wa­ną die­tę, za­miast ły­kać ko­lej­ne su­ple­men­ty.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

odchudzanietrudne pytania

16 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.