Loading...

7 kwietnia 2022

1 min.

„Czy hemoroidy są zaraźliwe? Co sprzyja ich powstawaniu?”

He­mo­ro­idy to je­den z tych pro­ble­mów, o któ­rych wsty­dzi­my się roz­ma­wiać na­wet z wła­snym le­ka­rzem. I stąd bie­rze się mnó­stwo nie­wia­do­mych.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy he­mo­ro­idy są za­raź­li­we? Co im sprzy­ja?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ab­so­lut­nie nie są za­raź­li­we! He­mo­ro­idy czy­li guz­ki krwaw­ni­cze to na­czy­nia na­tu­ral­nie obec­ne w od­by­cie, któ­re w sprzy­ja­ją­cych wa­run­kach ule­ga­ją po­sze­rze­niu. Każ­dy z nas ma he­mo­ro­idy, każ­dy do­ro­sły ma he­mo­ro­idy, na­wet każ­de dziec­ko ma he­mo­ro­idy.

Cho­ro­ba he­mo­ro­idal­na to stan pa­to­lo­gicz­ny, w któ­rym he­mo­ro­idy po­więk­sza­ją się, pod­kr­wa­wia­ją po wy­próż­nie­niu, po­wo­du­ją swę­dze­nie od­by­tu, wy­ciek ślu­zu, a w za­awan­so­wa­nych przy­pad­kach ból i sta­ny za­pal­ne. Po­sze­rze­niu he­mo­ro­idów sprzy­ja­ją: sie­dzą­cy tryb ży­cia, nad­wa­ga, za­par­cia lub wstrzy­my­wa­nie wy­próż­nie­nia, cią­ża, sta­rze­nie się, czyn­ni­ki ge­ne­tycz­ne.

W pro­fi­lak­ty­ce cho­ro­by waż­na jest przede wszyst­kim pro­fi­lak­ty­ka za­parć i uni­ka­nie dłu­go­trwa­łe­go prze­sia­dy­wa­nia w to­a­le­cie wy­ko­nu­jąc na­si­lo­ne i prze­dłu­żo­ne par­cie na sto­lec. Pro­fi­lak­ty­ka za­parć to die­ta bo­ga­ta w owo­ce i wa­rzy­wa, do­dat­nie pro­duk­tów za­wie­ra­ją­cych błon­nik roz­pusz­czal­ny, wy­pi­ja­nie więk­szej ilo­ści pły­nów. Waż­na jest też re­duk­cja masy cia­ła, po­nie­waż he­mo­ro­idy u oso­by z nad­mier­ny­mi ki­lo­gra­ma­mi by­wa­ją bar­dziej na­si­lo­ne. Duże zna­cze­nie dla wy­dol­no­ści ukła­du żyl­ne­go mied­ni­cy ma tak­że wy­si­łek fi­zycz­ny.

Prze­czy­taj wię­cej o le­cze­niu za­parć.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

hemoroidytrudne pytania

7 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.