Loading...

26 stycznia 2022

1 min.

„Czy można przedawkować kwas foliowy?”

Kwas fo­lio­wy jest jed­ną z naj­waż­niej­szych wi­ta­min dla na­sze­go or­ga­ni­zmu. Czy jego su­ple­men­ta­cję moż­na przedaw­ko­wać? Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz spe­cja­li­sta – Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy moż­na przedaw­ko­wać kwas fo­lio­wy tak jak np. wi­ta­mi­nę D? Bio­rę ak­tyw­ny kwas fo­lio­wy już pra­wie rok.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W cha­rak­te­ry­sty­ce pro­duk­tu lecz­ni­cze­go nie opi­sa­no do­tych­czas przy­pad­ków przedaw­ko­wa­nia kwa­su fo­lio­we­go.

W przy­pad­ku przy­ję­cia przez pa­cjen­ta daw­ki znacz­nie wyż­szej niż za­le­ca­na, wska­za­ne jest wy­wo­ła­nie wy­mio­tów i ob­ser­wa­cja.

W wy­ni­ku sto­so­wa­nia wy­so­kich da­wek mogą wy­stą­pić:

  • za­bu­rze­nia snu,
  • draż­li­wość,
  • nad­po­bu­dli­wość,
  • złe sa­mo­po­czu­cie,
  • nad­mier­na ak­tyw­ność,
  • przy­śpie­szo­ny od­dech,
  • mdło­ści,
  • wzdę­cia,
  • za­bu­rze­nia wchła­nia­nia cyn­ku.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

kwas foliowytrudne pytania

26 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.