Loading...

21 lutego 2022

1 min.

„Czy picie rano słonej wody przyczynia się do nadciśnienia?”

Ile po­win­no wy­no­sić dzien­ne spo­ży­cie soli dla do­ro­słe­go czło­wie­ka? Jaka ilość wpły­nie na wzrost ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go krwi? Od­po­wia­da nasz eks­pert – Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy pi­cie rano sło­nej wody przy­czy­nia się do nad­ci­śnie­nia?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Dzien­ne spo­ży­cie soli dla do­ro­słe­go zdro­we­go czło­wie­ka po­win­no wy­no­sić oko­ło 5-6 g. Na tro­chę wię­cej mogą so­bie po­zwo­lić oso­by z ni­skim ci­śnie­niem tęt­ni­czym.

Żyw­ność, któ­rą spo­ży­wa­my (wę­dli­na, chleb, sery, go­to­we pro­duk­ty) w swo­im skła­dzie za­wie­ra dużą ilość soli, dla­te­go oso­by z ro­dzin­nym wy­wia­dem nad­ci­śnie­nia, pod­wyż­szo­ny­mi ci­śnie­nia­mi w po­mia­rach do­mo­wych lub z roz­po­zna­nym nad­ci­śnie­niem po­win­ny uni­kać do­dat­ko­we­go do­sa­la­nia je­dze­nia.

Ile soli bę­dzie za­wie­ra­ła szklan­ka? Do­słow­nie szczyp­ta, czy­li tak „na oko” kwa­dra­cik 2 mi­li­me­tro­wy ra­czej nie za­szko­dzi, ale już szklan­ka za­wie­ra­ją­ca 5 g soli, czy­li ły­żecz­kę na pew­no prze­ło­ży się na wzrost ci­śnie­nia.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

nadciśnienie tętniczetrudne pytania

21 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.