Loading...

4 lutego 2022

1 min.

„Czy poprzez badania krwi można wykryć, że w organizmie jest nowotwór?”

Jed­nym z pod­sta­wo­wych ba­dań z krwi, dzię­ki któ­rym moż­na po­dej­rze­wać a na­wet zdia­gno­zo­wać no­wo­two­ry krwi jest mor­fo­lo­gia. Ja­kie jesz­cze ba­da­nia moż­na wy­ko­nać?

Karolina Zych-Rozpędowska

„Dzień do­bry, za­sta­na­wia mnie, czy po­przez ba­da­nia krwi moż­na wy­kryć, że w or­ga­ni­zmie jest no­wo­twór? Je­śli tak, to ja­kie ba­da­nie może o tym sy­gna­li­zo­wać? Będę wdzięcz­na za od­po­wiedź. Po­zdra­wiam!”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Na pew­no nie każ­dy no­wo­twór wi­dać we krwi, nie­któ­rych w ogó­le nie wi­dać, nie­któ­re wi­dać na póź­nym eta­pie.

  • Mor­fo­lo­gia – na pod­sta­wie nie­pra­wi­dło­wo­ści stwier­dzo­nych w mor­fo­lo­gii moż­na po­dej­rze­wać lub na­wet zdia­gno­zo­wać no­wo­two­ry krwi. Bia­łacz­ka, chło­niak czy szpi­czak na ogół dają dość duże od­chy­le­nia w tym pod­sta­wo­wym ba­da­niu. Po­nad­to, mor­fo­lo­gia może wy­ka­zać ane­mię, co też po­win­no skło­nić do wzmo­żo­nej czuj­no­ści on­ko­lo­gicz­nej.
  • Pa­cjen­ci chęt­nie wy­ko­nu­ją pry­wat­nie mar­ke­ry no­wo­two­ro­we, nie­ste­ty czę­sto wy­ni­ki ba­da­nia są nie­jed­no­znacz­ne i po­wo­du­ją wie­le nie­pro­zu­mień. War­to wie­dzieć, że pra­wi­dło­we stę­że­nie mar­ke­ra nie wy­klu­cza no­wo­two­ru, a pod­wyż­szo­ne stę­że­nie go nie po­twier­dza. Mar­ke­ry no­wo­two­ro­we wy­ko­ny­wa­ne są ra­czej przy mo­ni­to­ro­wa­niu le­cze­nia, po le­cze­niu ope­ra­cyj­nym itp.
  • Ba­da­nia mo­le­ku­lar­ne wy­kry­wa­ją­ce mu­ta­cje ge­no­we pre­dys­po­nu­ją­ce do roz­wo­ju raka mogą być wy­ko­ny­wa­ne u osób z du­żym ob­cią­że­niem ge­ne­tycz­nym no­wo­two­ra­mi wy­stę­pu­ją­cy­mi w ro­dzi­nie np. rak pier­si czy rak ja­ni­ka po­twier­dzo­ny u mat­ki, sio­stry, ciot­ki.

W przy­pad­ku dzie­dzicz­nych no­wo­two­rów przed wy­ko­na­niem ba­dań na­le­ży skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem – tu naj­waż­niej­sza jest pro­fi­lak­ty­ka, re­gu­lar­ne mo­ni­to­ro­wa­nie zdro­wia w ba­da­niu le­kar­skim i w ba­da­niach ob­ra­zo­wych.

nowotwórtrudne pytania

4 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.