Loading...

19 kwietnia 2022

2 min.

„Czy przy zespole jelita drażliwego można pić kawę?”

Kawa z uwa­gi na za­war­tość ko­fe­iny może mieć nie­ko­rzyst­ny wpływ na oso­by, któ­re cier­pią na ze­spół je­li­ta draż­li­we­go.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy przy ze­spo­le je­li­ta draż­li­we­go moż­na pić kawę? Czy ra­czej jest nie­wska­za­na?”


Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Czy cier­piąc na ze­spół je­li­ta draż­li­we­go moż­na pić kawę? Ko­fe­ina sty­mu­lu­je je­li­ta do szyb­sze­go dzia­ła­nia, a to po­wo­du­je, że na­wet oso­by bez cho­ro­by prze­wo­du po­kar­mo­we­go mogą mieć po ka­wie bie­gun­ki lub szyb­szą po­trze­bę wy­próż­nie­nia. Dla­te­go kawa może być pro­ble­ma­tycz­na dla osób z bie­gun­ko­wą po­sta­cią IBS, ale jak po­ka­za­ła nie­daw­na me­ta­ana­li­za (link ni­żej) też dla osób z po­sta­cią za­par­cio­wą.

W po­sta­ci bie­gun­ko­wej z uwa­gi na zwięk­sza­nie przez ko­fe­inę po­bu­dli­wo­ści je­li­ta, a w po­sta­ci za­par­cio­wej wska­za­no na po­ten­cjał od­wad­nia­ją­cy i zmniej­sza­ją­cy ab­sorp­cje ma­gne­zu. Oczy­wi­ście nie u każ­dej oso­by kawa bę­dzie za­ostrza­ła do­le­gli­wo­ści, dla­te­go by po­twier­dzić bądź wy­klu­czyć ten na­pój jako po­ten­cjal­ne­go spraw­cę na­le­ży za­sto­so­wać die­tę eli­mi­na­cję przez oko­ło 6 ty­go­dni.

Je­śli od­sta­wie­nie kawy przy­nie­sie po­pra­wę to mamy sy­gnał, że na­le­ży ją wy­eli­mi­no­wać, je­śli na­to­miast po­now­ne włą­cze­nie kawy po eli­mi­na­cji nie spo­wo­du­je za­ostrze­nia ob­ja­wów to wie­my, że nie mu­si­my z niej re­zy­gno­wać.

Moż­na też spró­bo­wać kaw lżej­szych o niż­szej za­war­to­ści ko­fe­iny albo bez­ko­fe­ino­wych, któ­re nie po­win­ny wpły­wać na na­si­le­nie do­le­gli­wo­ści.

Prze­czy­taj wię­cej o ze­spo­le je­li­ta draż­li­we­go.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Źró­dło:

Ko­ochak­po­or, Gla­reh et al. “As­so­cia­tion of Cof­fee and Caf­fe­ine In­ta­ke With Ir­ri­ta­ble Bo­wel Syn­dro­me in Adults.” Fron­tiers in nu­tri­tion vol. 8 632469. 15 Jun. 2021, doi:10.3389/fnut.2021.632469

trudne pytaniazespół jelita drażliwego

19 kwietnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.