Loading...

7 kwietnia 2022

2 min.

„Czy są skuteczne domowe sposoby na hemoroidy?”

Do­mo­we spo­so­by na he­mo­ro­idy to pro­fi­lak­ty­ka za­parć i uni­ka­nie dłu­go­trwa­łe­go prze­sia­dy­wa­nia w to­a­le­cie wy­ko­nu­jąc na­si­lo­ne i prze­dłu­żo­ne par­cie na sto­lec.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy ist­nie­ją sku­tecz­ne do­mo­we spo­so­by na he­mo­ro­idy?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

He­mo­ro­idy czy­li guz­ki krwaw­ni­cze to na­czy­nia na­tu­ral­nie obec­ne w od­by­cie, któ­re w sprzy­ja­ją­cych wa­run­kach ule­ga­ją po­sze­rze­niu, pod­kr­wa­wia­ją, ule­ga­ją sta­nom za­pal­nym.

He­mo­ro­idy są po­wszech­nym i czę­sto wsty­dli­wym pro­ble­mem. Ich po­wsta­wa­niu sprzy­ja­ją:

  • sie­dzą­cy tryb ży­cia,
  • nad­wa­ga,
  • za­par­cia lub wstrzy­my­wa­nie wy­próż­nie­nia,
  • cią­ża,
  • sta­rze­nie się,
  • czyn­ni­ki ge­ne­tycz­ne.

Do­mo­we spo­so­by na he­mo­ro­idy to przede wszyst­kim pro­fi­lak­ty­ka za­parć i uni­ka­nie dłu­go­trwa­łe­go prze­sia­dy­wa­nia w to­a­le­cie wy­ko­nu­jąc na­si­lo­ne i prze­dłu­żo­ne par­cie na sto­lec.

Pro­fi­lak­ty­ka za­parć to die­ta bo­ga­ta w owo­ce i wa­rzy­wa, do­dat­nie pro­duk­tów za­wie­ra­ją­cych błon­nik roz­pusz­czal­ny, wy­pi­ja­nie więk­szej ilo­ści pły­nów. Waż­na jest też re­duk­cja masy cia­ła, po­nie­waż he­mo­ro­idy u oso­by z nad­mier­ny­mi ki­lo­gra­ma­mi by­wa­ją bar­dziej na­si­lo­ne. Duże zna­cze­nie dla wy­dol­no­ści ukła­du żyl­ne­go mied­ni­cy ma tak­że wy­si­łek fi­zycz­ny.

W ap­te­kach do­stęp­nych jest bez re­cep­ty wie­le pre­pa­ra­tów na he­mo­ro­idy – środ­ki sto­so­wa­ne ogól­nie ma­ją­ce na celu zwięk­sze­nie na­pię­cia żyl­ne­go, prze­ciw­o­brzę­ko­we lub prze­ciw­za­pal­ne. Do sto­so­wa­nia miej­sco­we­go w pro­fi­lak­ty­ce i le­cze­niu ła­god­nych za­ostrzeń wy­ko­rzy­stu­je się pre­pa­ra­ty miej­sco­we w po­sta­ci ma­ści i czop­ków.

O pro­ble­mach z he­mo­ro­ida­mi war­to po­roz­ma­wiać z le­ka­rzem. Dia­gno­sty­ką i le­cze­niem ży­la­ków od­by­tu zaj­mu­ją się le­ka­rze ro­dzin­ni. Je­śli za­sto­so­wa­na te­ra­pia pro­fi­lak­tycz­na nie przy­no­si po­pra­wy lub le­karz po­dej­rze­wa inną przy­czy­nę krwa­wie­nia z od­by­tu, wte­dy kie­ru­je do chi­rur­ga ogól­ne­go lub prok­to­lo­ga.

Prze­czy­taj wię­cej o za­par­ciach.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

hemoroidytrudne pytania

7 kwietnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.