Loading...

25 maja 2022

1 min.

„Czy stawianie baniek ma sens?”

Więk­szość z nas pa­mię­ta sta­wia­nie ba­niek na prze­zię­bie­nie z dzie­ciń­stwa. Ale czy ta prak­ty­ka ma ja­kie­kol­wiek uza­sad­nie­nie?

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy sta­wia­nie ba­niek ma sens?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Nie­ste­ty, mimo wciąż nie­słab­ną­cej po­pu­lar­no­ści tego za­bie­gu, nie ma żad­nych wia­ry­god­nych ba­dań po­twier­dza­ją­cych ja­ki­kol­wiek po­zy­tyw­ny wpływ sta­wia­nia ba­niek na prze­bieg prze­zię­bie­nia, za­pa­le­nia płuc, gry­py itp.

Oj­czy­zną ba­niek są Chi­ny, tam w chiń­skiej me­dy­cy­nie lu­do­wej sto­so­wa­ne są nie­prze­rwa­nie od nie­mal 3000 lat. Współ­cze­sna me­dy­cy­na, któ­rej dzię­ki wie­lu zdo­by­czom na­uko­wym da­le­ko do me­dy­cy­ny lu­do­wej, ode­szła od sta­wia­nia ba­niek jako me­to­dy te­ra­peu­tycz­nej.

Oso­bi­ście nie znam le­ka­rza, któ­ry w swo­jej prak­ty­ce za­le­cał­by sta­wie­nie ba­niek, sama nig­dy nie za­le­ci­łam po­sta­wie­nia ba­niek, po­wiem wię­cej nig­dy nie mia­łam w dzie­ciń­stwie sta­wia­nych ba­niek. Efekt dzia­ła­nia ba­niek jest ra­czej efek­tem pla­ce­bo. Ozna­cza to tyle, że z ban­ka­mi czy bez prze­bieg cho­ro­by bę­dzie taki sam.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

grypaprzeziębienie

25 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa