Loading...

14 listopada 2022

2 min.

„Czy to możliwe, by żyć wiele lat z cukrzycą i o tym nie wiedzieć?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da na­sza eks­per­ta – Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy to moż­li­we, by żyć wie­le lat z cu­krzy­cą i o tym nie wie­dzieć? Wy­lą­do­wa­łem w szpi­ta­lu, mam po­wi­kła­nia, a le­karz po­wie­dział, że to trwa już kil­ka lat… Czy to ozna­cza, że już nic nie mogę zro­bić?”

Dro­gi Czy­tel­ni­ku,

Nie­ste­ty, jest to moż­li­we. Cu­krzy­ca typu 2 nie za­wsze daje ja­kieś spek­ta­ku­lar­ne ob­ja­wy, dla­te­go moż­na na nią cho­ro­wać i zu­peł­nie o tym nie wie­dzieć. Wy­so­kie stę­że­nia cu­kru we krwi, ja­kie wy­stę­pu­ją w tej cho­ro­bie po­wo­du­ją po­wol­ne uszko­dze­nie wie­le ukła­dów i na­rzą­dów.

Cu­krzy­ca uszka­dza małe na­czy­nia krwio­no­śne i ner­wy, a to pro­wa­dzi do po­gor­sze­nia wzro­ku, funk­cji ne­rek, wy­stą­pie­nia za­wa­łu, uda­ru, prze­wle­kłych do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych nóg. W nie­le­czo­nej cu­krzy­cy czę­sto ob­ser­wu­je się na­wra­ca­ją­ce in­fek­cje in­tym­ne, jamy ust­nej czy trud­niej go­ją­ce się rany.

Po­wi­kła­nia cho­ro­by, któ­re roz­wi­ja­ją się po­wo­li mogą być zu­peł­nie nie­zau­wa­żal­ne dla pa­cjen­ta, szcze­gól­nie je­śli ktoś nie za bar­dzo przej­mu­je się swo­im zdro­wiem, dla­te­go tak waż­na jest pro­fi­lak­ty­ka i okre­so­we kon­tro­le le­kar­skie.

By wy­kryć cu­krzy­cę na­le­ży zba­dać stę­że­nie glu­ko­zy we krwi. Je­śli ktoś uni­ka le­ka­rza i przy­chod­ni, to war­to sko­rzy­stać z róż­nych ak­cji pro­fi­lak­tycz­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w wie­lu miej­sco­wo­ściach. W trak­cie ta­kich ba­dań po­bie­ra się glu­ko­me­trem, tzw. gli­ke­mię przy­god­ną z pal­ca (taką samą gli­ke­mię przy­god­ną moż­na po­brać przy oka­zji wi­zyt w przy­chod­ni).

Czy jest za póź­no? Oczy­wi­ście, że nie jest! Na pew­no otrzy­ma­łeś wła­ści­we le­cze­nie i za­le­ce­nie zmia­ny swo­ich na­wy­ków. Przyj­muj re­gu­lar­nie leki, dbaj o die­tę i wy­si­łek fi­zycz­ny, a spo­wol­nisz dal­szy roz­wój po­wi­kłań na­rzą­do­wych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cukrzycatrudne pytania

14 listopada 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.