Loading...

19 stycznia 2022

2 min.

„Czy zdaniem lekarzy warto stosować olejki CBD/CBG-c?”

Olej­ki CBD sta­ły się w ostat­nich la­tach sza­le­nie po­pu­lar­ne. Tyl­ko, czy zda­niem le­ka­rzy, ich sto­so­wa­nie ma sens? Kło­pot w tym, że po­pu­lar­ne pro­duk­ty za­wie­ra­ją­ce CBG to su­ple­men­ty die­ty, a więc nie pod­le­ga­ją żad­nym ba­da­niom.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Olej­ki CBD/CBG-c. Czy zda­niem le­ka­rzy war­to je sto­so­wać? Jak dzia­ła­ją?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pro­duk­ty za­wie­ra­ją­ce CBG, o któ­re py­tasz, są su­ple­men­ta­mi die­ty, czy­li nie pod­le­ga­ją ani ba­da­niom, ani stan­da­ry­za­cji. To, czy za­ku­pio­ny ole­jek ma w so­bie CBD, w ja­kiej ilo­ści i czy w bu­te­lecz­ce są ja­kieś po­ten­cjal­nie szko­dli­we do­dat­ki jest tak na­praw­dę tyl­ko de­kla­ra­cją pro­du­cen­tów, a tych jest wie­lu.

Dla­te­go przy za­ku­pie olej­ku war­to zwra­cać uwa­gę na cer­ty­fi­ka­ty i cenę, choć i tak nie za­wsze daje to gwa­ran­cję za­ku­pu bez­piecz­ne­go pro­duk­tu.

Czy zda­niem le­ka­rzy war­to je sto­so­wać? Nie ma żad­nych ofi­cjal­nych wy­tycz­nych, za­le­ceń, usta­lo­nych da­wek, sche­ma­tów te­ra­pii czy wska­zań do­ty­czą­cych włą­cza­nia do le­cze­nia su­ple­men­tów die­ty za­wie­ra­ją­cych CBD.

My­ślę, że w tym py­ta­niu war­to wspo­mnieć o za­sto­so­wa­niu me­dycz­nej ma­ri­hu­any, bo jest to ro­śli­na o ogrom­nym po­ten­cja­le. Wła­ści­wo­ści te­ra­peu­tycz­ne ma­ri­hu­any to THC, czy­li ter­tra­hy­dro­kan­na­bi­nol i CBD, czy­li kan­na­bi­diol.

  • THC wy­wo­łu­je eu­fo­rię, za­do­wo­le­nie a tak­że zmniej­sza ból,
  • CBD zno­si dzia­ła­nie nar­ko­tycz­ne THC.

W me­dycz­nej ma­ri­hu­anie oba związ­ki wy­stę­pu­ją jed­no­cze­śnie.

Na re­cep­tę moż­na za­pi­sać:

  • go­to­wy spray do­ust­ny (za­wie­ra­ją­cych THC i CBD) – lek jest sto­so­wa­ny w stward­nie­niu roz­sia­nym,
  • roz­twór do­ust­ny za­wie­ra­ją­cy CBD sto­so­wa­ny w pa­dacz­ce,
  • róż­ne po­sta­cie le­ków re­cep­tu­ro­wych za­wie­ra­ją­cych susz, bę­dą­ce na­lew­ką lub wy­cią­giem z Can­na­bis flos, czy­li su­szo­nych kwia­tów ko­no­pi siew­nych.

Dzia­ła­nie ma­ri­hu­any jest wie­lo­kie­run­ko­we – ma dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lo­we, prze­ciw­za­pal­ne, prze­ciw­pa­dacz­ko­we, prze­ciw­lę­ko­we, prze­ciw­wy­miot­ne czy po­pra­wia­ją­ce ape­tyt.

Ob­sza­rów te­ra­peu­tycz­nych, w któ­rych moż­na wy­ko­rzy­stać ma­ri­hu­anę jest wie­le: cho­ro­by on­ko­lo­gicz­ne (te­ra­pia bólu), pa­dacz­ka, fi­bro­mial­gia, ból neu­ro­pa­tycz­ny, cho­ro­by reu­ma­tycz­ne, stward­nie­nie roz­sia­ne, nie­swo­iste cho­ro­by za­pal­ne je­lit.

Po­pu­lar­ność ma­ri­hu­any ro­śnie – ma ona wśród le­ka­rzy zwo­len­ni­ków (szcze­gól­nie jako uzu­peł­nie­nie te­ra­pii prze­ciw­bó­lo­wej), ale ma też za­go­rza­łych prze­ciw­ni­ków.

Nie­ste­ty bra­ku­je rów­nież wska­zań re­je­stra­cyj­nych, usta­lo­ne­go daw­ko­wa­nia itp. War­to też wspo­mnieć, że mimo iż ma­ri­hu­ana jest ro­śli­ną, to za­rów­no THC, jak i CBD wcho­dzą w in­te­rak­cje z le­ka­mi.

Do le­ków wcho­dzą­cych w in­te­rak­cje na­le­żą: leki prze­ciw­płyt­ko­we, prze­ciw­krze­pli­we, ben­zo­dia­ze­pi­ny, chlo­ro­pro­ma­zy­na, ke­to­ko­na­zol, fe­no­bar­bi­tal, klo­ba­zam itd.

Na pew­no w ko­lej­nych la­tach po­pu­lar­ność me­dycz­nej ma­ri­hu­any bę­dzie ro­snąć. Mam na­dzie­je, że pój­dzie to w pa­rze ze stwo­rze­niem ofi­cjal­nych wy­tycz­nych i za­le­ceń po­szcze­gól­nych to­wa­rzystw le­kar­skich, któ­re ja­sno okre­ślą przy­dat­ność bądź szko­dli­wo­ści te­ra­pii ma­ri­hu­aną w da­nej dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny. Świa­teł­ko w tu­ne­lu już wi­dać, po­nie­waż w świa­to­wym pi­śmien­nic­twie po­ja­wią się pra­ce na­uko­we z za­sto­so­wa­niem lecz­ni­czych olej­ków CBD.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

CBDmedyczna marihuanatrudne pytania

19 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.