Loading...

11 maja 2022

1 min.

„Czym może być spowodowane swędzenie odbytu?”

Swę­dze­nie od­by­tu, czy­li świąd od­by­tu może wy­stę­po­wać w wie­lu cho­ro­bach. Swę­dze­nie od­by­tu jest do­kucz­li­we, po­ja­wia się o róż­nych po­rach dnia, jed­nak naj­czę­ściej w go­dzi­nach wie­czor­nych i po wy­próż­nie­niu.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czym może być spo­wo­do­wa­ne swę­dze­nie od­by­tu, a cza­sa­mi po­ja­wia­ją­ce się małe plam­ki krwi przy wy­da­la­niu?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Naj­czę­ściej swę­dze­nie od­by­tu spo­wo­do­wa­ne jest cho­ro­ba­mi od­by­tu lub jego oko­lic ta­ki­mi jak cho­ro­ba he­mo­ro­idal­na czy szcze­li­ny od­by­tu. Wów­czas ob­ja­wom może to­wa­rzy­szyć krwa­wie­nie z od­by­tu, pie­cze­nie, cza­sem ból. Ale świąd może być też spo­wo­do­wa­ny wie­lo­ma in­nym sta­na­mi. Może po­ja­wić się w in­fek­cjach bak­te­ryj­nych, wi­ru­so­wych, grzy­bi­czych czy pa­so­żyt­ni­czych!

Owsi­ki ko­ja­rzo­ne głów­nie z dzieć­mi mogą prze­cież wy­stę­po­wać rów­nież u do­ro­słych – tu dia­gno­sty­ka trwa tro­chę dłu­żej, bo taka dia­gno­za rza­dziej bra­na jest pod uwa­gę.

Świąd może być ob­ja­wem cho­rób aler­gicz­nych, cu­krzy­cy czy no­wo­two­ru. U ko­biet swę­dze­nie od­by­tu może wy­ni­kać z in­fek­cji na­rzą­dów rod­nych np. przy du­żych upła­wach może do­cho­dzić do draż­nie­nie oko­li­cy od­by­tu, jego swę­dze­nia i pie­cze­nia.

Swę­dze­nie od­by­tu może wy­ni­kać też z zu­peł­nie bła­hych sta­nów, ta­kich jak nad­mier­na po­tli­wość, nie­do­sta­tecz­ne­go dba­nie o hi­gie­nę, no­sze­nie zbyt cia­snej bie­li­zny.

Dia­gno­sty­ką cho­rób od­by­tu zaj­mu­ją się prok­to­lo­dzy. Jed­nak war­to naj­pierw po­ra­dzić się le­ka­rza ro­dzin­ne­go, któ­ry zbie­rze wy­wiad, zle­ci do­dat­ko­we ba­da­nia, za­le­ci le­cze­nie, a je­śli bę­dzie taka ko­niecz­ność po­kie­ru­je do spe­cja­li­sty.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

hemoroidy

11 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa