Loading...

15 lipca 2022

1 min.

„Do jakich specjalistów na NFZ mogę zgłosić się bez skierowania?”

Je­śli za­sta­na­wia­cie się do ja­kich spe­cja­li­stów mo­że­cie udać się na wi­zy­tę bez skie­ro­wa­nia od in­ter­ni­sty, to do­wie­cie się tego dzię­ki od­po­wie­dzi eks­pert­ki – Ka­ro­li­ny Zych-Roz­pę­dow­skiej.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Pi­szę z py­ta­niem o spe­cja­li­stów na NFZ. Od lat cho­dzę pry­wat­nie do le­ka­rzy, ale w su­mie chcia­ła­bym to zmie­nić (np. gi­ne­ko­log, en­do­kry­no­log, der­ma­to­log, or­to­pe­da czy den­ty­sta itp). Do ja­kich spe­cja­li­stów na NFZ mogę zgło­sić się bez skie­ro­wa­nia, a do ja­kich po­win­nam mieć skie­ro­wa­nie od in­ter­ni­sty?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Bar­dzo do­bre py­ta­nie! Po­ru­sza­nie się w gąsz­czu biu­ro­kra­cji i skie­ro­wań nie­jed­ne­mu pa­cjen­to­wi spra­wia trud­no­ści. Bez skie­ro­wa­nia mo­żesz za­pi­sać się do:

  • psy­chia­try,
  • gi­ne­ko­lo­ga,
  • on­ko­lo­ga,
  • we­ne­ro­lo­ga,
  • den­ty­sty.

By za­pi­sać się na wi­zy­tę w po­rad­ni u po­zo­sta­łych spe­cja­li­stów mu­sisz uzy­skać skie­ro­wa­nie od le­ka­rza ro­dzin­ne­go. Je­że­li Twój pro­blem zdro­wot­ny wy­ma­ga pil­nej dia­gno­sty­ki, le­karz ro­dzin­ny ma moż­li­wość wy­sta­wie­nia skie­ro­wa­nia z ad­no­ta­cją „cito” wte­dy też czas ocze­ki­wa­nia na wi­zy­tę w po­rad­ni bę­dzie (po­wi­nien być) krót­szy.

Je­śli Two­ja cho­ro­ba jest do­brze kon­tro­lo­wa­na, i w oce­nie le­ka­rza ro­dzin­ne­go nie wy­ma­ga pil­nej wi­zy­ty u spe­cja­li­sty otrzy­masz skie­ro­wa­nie nor­mal­ne i wte­dy czas, któ­ry upły­nie do pierw­szej wi­zy­ty bę­dzie dłuż­szy.

Naj­dłu­żej w po­rad­niach spe­cja­li­stycz­nych cze­ka się wła­śnie na pierw­szą wi­zy­tę, po­tem o czę­sto­ści wi­zyt w da­nym roku de­cy­du­je le­karz na pod­sta­wie ob­ra­zu cho­ro­by, zle­co­nych ba­dań, ko­niecz­no­ści omó­wie­nia wy­ni­ków itp.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniawizyta lekarska

15 lipca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.