Loading...

7 kwietnia 2022

2 min.

„Jak prawidłowo pobrać kał do badania?”

Ba­da­nie kału może wy­da­wać się bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne niż ba­da­nie mo­czu. Lek. Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska tłu­ma­czy, jak zro­bić to po­praw­nie.

Karolina Zych-Rozpędowska

Jak pra­wi­dło­wo po­brać kał do ba­da­nia?

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Kał do ba­da­nia na­le­ży naj­pierw zła­pać – moż­na to zro­bić do czy­ste­go po­jem­ni­ka, moż­na też na pa­pier to­a­le­to­wy. Ze zła­pa­ne­go kału po­bie­ra­my małe prób­ki. Nie po­bie­ra­my pró­bek z kału, któ­ry wpadł do musz­li!

Na­le­ży ku­pić spe­cjal­ny po­jem­nik na kał – to taki z ło­pat­ką przy­cze­pio­ną do wiecz­ka. Ło­pat­kę wsa­dza­my w kał i wy­cią­ga­my oko­ło cen­ty­me­tro­wy ka­wa­łek. Je­śli le­karz za­le­cił wię­cej niż jed­no po­bra­nie (a tak jest za­zwy­czaj, bo i ba­da­nie na krew uta­jo­ną i na pa­so­ży­ty wy­ma­ga wię­cej niż jed­no po­bra­nia), to każ­dą prób­kę po­bie­ra­my z no­we­go kału w cią­gu kil­ku dni.

Nie wsa­dza­my ło­pa­tek z ko­lej­nych po­jem­ni­ków w trzy róż­ne miej­sca w jed­nej ku­pie. Uprzed­nio po­bra­ny kał prze­cho­wu­je­my w lo­dów­ce.

Je­śli wy­ko­nu­jesz ba­da­nie na no­si­ciel­stwo pa­łe­czek Sal­mo­nel­la lub Shi­gel­la to kał na­le­ży po­brać do po­jem­ni­ka z dłu­gim wa­ci­kiem z do­łą­czo­nym na dnie pod­ło­żem że­lo­wym. Wa­cik wkła­da­my w kał w róż­nych miej­scach. Ba­da­nie po­wta­rza­my na trzech róż­nych prób­kach kału do trzech róż­nych po­jem­ni­ków, te po­bra­ne wcze­śniej trzy­ma­my w lo­dów­ce.

Ko­bie­ty nie po­win­ny wy­ko­ny­wać ba­da­nia kału w okre­sie oko­ło­mie­siącz­ko­wym i w trak­cie mie­siącz­ki z uwa­gi na ry­zy­ko za­nie­czysz­cze­nia prób­ki krwią.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

badania laboratoryjnetrudne pytania

7 kwietnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.