Loading...

7 września 2022

1 min.

„Jakie badania wykonać w kierunku migreny?”

Bóle gło­wy są jed­ną z naj­częst­szych do­le­gli­wo­ści z ja­kim pa­cjen­ci zgła­sza­ją się do le­ka­rza.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Ja­kie ba­da­nia po­win­nam wy­ko­nać w kie­run­ku mi­gre­ny?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Dia­gno­sty­ka bó­lów gło­wy, w tym mi­gre­ny jest dość zło­żo­na, dla­te­go naj­le­piej jest skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem, by na pod­sta­wie wy­wia­du stwier­dzić czy do­le­gli­wo­ści, któ­re od­czu­wasz mają cha­rak­ter mi­gre­no­wy czy jed­nak inny.

Ob­ja­wy mi­gre­ny to przede wszyst­ki­mi uciąż­li­we do­le­gli­wo­ści bó­lo­we gło­wy, któ­re szyb­ko na­ra­sta­ją, maja cha­rak­ter pul­su­ją­cy, na­si­la­ją się w trak­cie ak­tyw­no­ści. Do­le­gli­wo­ściom bó­lo­wym czę­sto to­wa­rzy­szy nad­wraż­li­wość na świa­tło, dźwię­ki, nud­no­ści, nie­to­le­ran­cja za­pa­chów.

1/3 osób od­czu­wa tzw. aurę, czy­li ob­ja­wy neu­ro­lo­gicz­ne, któ­re po­prze­dza­ją a wła­ści­wie zwia­stu­ją po­ja­wie­nie się bólu. Aura naj­czę­ściej ma po­stać ob­ja­wów wzro­ko­wych ta­kich jak bły­ski, mrocz­ki, ja­skra­we ob­rę­cze w polu wi­dze­nia.

U więk­szo­ści pa­cjen­tów ob­raz cho­ro­by jest na tyle cha­rak­te­ry­stycz­ny, że dia­gno­za nie wy­ma­ga do­dat­ko­wych ba­dań. Jed­nak w przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści dia­gno­stycz­nych przy nie­ty­po­wych lub bu­dzą­cych nie­po­kój ob­ja­wach, lub ce­lem wy­klu­cze­nia in­nych cho­rób, któ­re mogą po­wo­do­wać sil­ne bóle gło­wy, le­karz może zle­cić wy­ko­na­nie do­dat­ko­wych ba­dań.

Na­le­żą do nich pod­sta­wo­we ba­da­nia krwi, to­mo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa gło­wy, re­zo­nans ma­gne­tycz­ny gło­wy, ba­da­nia oce­nia­ją­ce na­czy­nia, po­bra­nie pły­nu mó­zgo­wo-rdze­nio­we­go a u nie­któ­rych cho­rych ba­da­nie EEG.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

migrenatrudne pytania

7 września 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.