Loading...

7 kwietnia 2022

1 min.

„Kiedy po zawale mogę wrócić do pracy?”

Po­wrót do pra­cy po za­wa­le to spra­wa bar­dzo in­dy­wi­du­al­na. Do pra­cy moż­na wró­cić po re­ha­bi­li­ta­cji kar­dio­lo­gicz­nej i po okre­sie re­kon­wa­le­scen­cji. Za­wsze oce­nia to pro­wa­dzą­cy kar­dio­log i le­karz me­dy­cy­ny pra­cy.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Kie­dy po za­wa­le mogę wró­cić do pra­cy?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Za­wał to ob­umar­cie tkan­ki mię­śnio­wej, z któ­rej zbu­do­wa­ne jest ser­ce. Spo­wo­do­wa­ne jest ono naj­czę­ściej pęk­nię­ciem blasz­ki miaż­dży­co­wej w na­czy­niu wień­co­wym, czy­li w na­czy­niu, któ­re do­pro­wa­dza krew do ser­ca.

Pęk­nię­ta blasz­ka za­ty­ka na­czy­nie, za­trzy­mu­je prze­pływ krwi, wsku­tek cze­go ja­kaś część ser­ca jest nie­do­krwio­na i nie­do­tle­nio­na. Jak na­czy­nie nie zo­sta­nie szyb­ko udroż­nio­ne tkan­ka „umie­ra”.

Po­wrót do pra­cy to spra­wa bar­dzo in­dy­wi­du­al­na. Naj­pro­ściej od­po­wie­dzieć, że moż­na do niej wró­cić po re­ha­bi­li­ta­cji kar­dio­lo­gicz­nej i po okre­sie re­kon­wa­le­scen­cji. Jed­nak jak dłu­go to bę­dzie trwa­ło, za­le­ży od ogól­ne­go sta­nu pa­cjen­ta, od tego czy duży ob­szar tkan­ki ob­umarł, wsku­tek cze­go ser­ce sta­ło się nie­wy­dol­ne, a tak­że czy są inne po­wi­kła­nia cho­ro­by.

Po­wrót do pra­cy po za­wa­le za­le­ży też od jej ro­dza­ju np. oso­ba wy­ko­nu­ją­ca cięż­ką pra­cę fi­zycz­ną po za­wa­le, któ­ry uszko­dził ser­ce może już nig­dy nie wró­cić na sta­no­wi­sko pra­cy przed za­wa­łem. Z ko­lei oso­ba, któ­ra wy­ko­nu­je pra­cę umy­sło­wą wra­ca do pra­cy po kil­ku ty­go­dniach. Zdol­ność do po­wro­tu do pra­cy za­wsze oce­nia pro­wa­dzą­cy kar­dio­log i le­karz me­dy­cy­ny pra­cy.

Prze­czy­taj wię­cej o za­wa­le ser­ca.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniazawał serca

7 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa