Loading...

25 maja 2022

1 min.

„Krwawienia z odbytu przy załatwianiu. Czy to może być grzybica?”

Czy krwa­wie­nia przy wy­próż­nia­niu mogą być spo­wo­do­wa­ne obec­no­ścią w po­chwie i od­by­cie grzy­bów z ro­dza­ju droż­dża­ków?

Karolina Zych-Rozpędowska

„Krwa­wie­nia z od­by­tu przy za­ła­twia­niu, ra­czej nie he­mo­ro­idy. Kie­dyś szcze­li­na od­by­tu, ale wy­le­czo­na. Czy może mieć to zwią­zek z grzy­bi­cą? Mam can­di­dia cru­sei w po­chwie, w od­by­cie praw­do­po­dob­nie też.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Przede wszyst­kim war­to wy­klu­czyć w ba­da­niach naj­częst­sze przy­czy­ny krwa­wień z od­by­tu, czy­li przy­czy­ny miej­sco­we (głów­nie he­mo­ro­idy i ewen­tu­al­ny na­wrót szcze­li­ny od­by­tu).

Do in­nych moż­li­wych przy­czyn krwa­wie­nia z od­by­tu na­le­żą:

  • uchył­ki je­li­ta,
  • po­li­py je­li­ta,
  • no­wo­two­ry je­li­ta,
  • in­fek­cyj­ne za­pa­le­nia je­lit,
  • nie­swo­iste za­pa­le­nia je­lit np. cho­ro­ba Croh­na.

Krwa­wie­nia je­li­ta mogą wy­stę­po­wać rów­nież w trak­cie te­ra­pii nie­ste­ro­ido­wy­mi le­ka­mi prze­ciw­za­pal­ny­mi, le­ka­mi prze­ciw­krze­pli­wy­mi, w za­bu­rze­niach krzep­nię­cia, za­pa­le­niach na­czyń.

Kan­dy­do­za je­li­ta gru­be­go spo­wo­do­wa­na grzy­ba­mi z ro­dza­ju Can­di­da (w tym przy­pad­ku Can­di­da Kru­sei) przy ob­fi­tym wzro­ście i za­ję­ciu znacz­nej czę­ści je­li­ta, jak naj­bar­dziej może do­pro­wa­dzić do krwa­wie­nia z bło­ny ślu­zo­wej.

Jed­nak, je­śli roz­po­zna­nie grzy­bic w prze­wo­dzie po­kar­mo­wym jest nie­pew­ne, wska­za­ne jest wy­ko­na­nie szcze­gó­ło­wej dia­gno­sty­ki sa­mej in­fek­cji grzy­bi­czej i wy­klu­cze­nie in­nej przy­czy­ny krwa­wie­nia.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

hemoroidy

25 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa