Loading...

16 marca 2022

1 min.

„Leczę się na depresję. Czy dyskwalifikuje mnie to jako dawcę?”

Czyn­ni­kiem dys­kwa­li­fi­ku­ją­cym z do­na­cji krwi w przy­pad­ku de­pre­sji naj­czę­ściej nie jest sama cho­ro­ba tyl­ko sto­so­wa­ne przy jej le­cze­niu leki.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Le­czę się na de­pre­sję od po­nad dwóch lat. Czu­ję się do­brze, chcia­ła­bym za­cząć od­da­wać krew. Czy jest to czyn­nik cał­ko­wi­cie dys­kwa­li­fi­ku­ją­cy mnie jako daw­cę, czy jed­nak jest szan­sa na zo­sta­nie daw­cą?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Leki prze­ciw­de­pre­syj­ne są le­ka­mi dłu­go­dzia­ła­ją­cy­mi i na­le­żą do le­ków prze­ciw­wska­za­nych u daw­ców krwi. U nie­któ­rych osób te­ra­pia le­ko­wa de­pre­sji jest cza­so­wa, wte­dy też dys­kwa­li­fi­ka­cja z by­cia daw­cą jest tym­cza­so­wa a nie sta­ła.

Je­śli tak bę­dzie u Cie­bie, w po­ro­zu­mie­niu z psy­chia­trą za­koń­czysz te­ra­pię le­ko­wą, to po oko­ło mie­sią­cu od od­sta­wie­nia le­ków mo­żesz od­dać krew.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

dawca krwitrudne pytania

16 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.