Loading...

11 maja 2022

1 min.

„Mam 20 lat i zaczęły mi wypadać włosy. Jakie mogą być tego przyczyny?”

Wy­pa­da­nie wło­sów może być efek­tem wie­lu cho­rób. Ob­ser­wo­wa­ne jest w nie­do­krwi­sto­ści z nie­do­bo­ru że­la­za, po cięż­kiej cho­ro­bie – w tym po prze­by­ciu CO­VID-19, może wy­ni­kać z prze­wle­kłe­go na­ra­że­nia na stres, czy z nie­do­bo­rów po­kar­mo­wych spo­wo­do­wa­nych nie­od­po­wied­nią die­tą.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Je­stem mło­dą ko­bie­tą przed 20. ro­kiem ży­cia. Na­gle za­czę­ły wy­pa­dać mi wło­sy gar­ścia­mi, wło­sy wy­pa­da­ją wraz z ce­bul­ka­mi. Ja­kie mogą być przy­czy­ny? Jak temu za­ra­dzić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Wy­pa­da­nie wło­sów może być też ob­ja­wem cho­rób tar­czy­cy, cu­krzy­cy, cho­ro­by no­wo­two­ro­wej. Czę­sto wy­ni­ka z cho­ro­by skó­ry gło­wy np. grzy­bi­cy czy łusz­czy­cy.

Do przy­czyn utra­ty wło­sów na­le­ży rów­nież ły­sie­nie plac­ko­wa­te, któ­re wy­stę­pu­je gło­wie u osób mło­dych oraz ły­sie­nie typu an­dro­ge­no­we­go, któ­re naj­czę­ściej do­ty­czy męż­czyzn, ale może do­ty­kać też ko­biet.

Ły­sie­nie to pro­blem zdro­wot­ny bar­dzo zło­żo­ny, w jego dia­gno­sty­ce ko­niecz­na jest współ­pra­ca le­ka­rzy kli­ku spe­cjal­no­ści. Po po­ra­dę war­to zgło­sić się do swo­je­go le­ka­rza ro­dzin­ne­go ce­lem dia­gno­sty­ki cho­ro­by ogól­no­ustro­jo­wych mo­gą­cych po­wo­do­wać nad­mier­na utra­tę wło­sów.

Stan skó­ry gło­wy, wy­gląd i bu­do­wę wło­sa oce­ni na­to­miast le­karz der­ma­to­log. By opa­no­wać utra­tę wło­sów trze­ba naj­pierw po­znać przy­czy­nę, bo in­a­czej bę­dzie prze­bie­ga­ło le­cze­nie grzy­bi­cy skó­ry gło­wy, a in­a­czej le­cze­nie nie­do­czyn­no­ści tar­czy­cy.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

wypadanie włosów

11 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa