Loading...

2 lutego 2022

2 min.

„Mam 22 lata i po całym dniu bardzo bolą mnie łydki. Czy to może być coś groźnego?”

Wie­czor­ne bóle i obrzę­ki nóg, a tak­że uczu­cie „cięż­ko­ści”, nad­mier­nej „peł­no­ści” mogą być pierw­szym ob­ja­wem nie­wy­dol­no­ści żyl­nej. By cho­ro­ba nie po­stę­po­wa­ła, naj­waż­niej­sza jest pro­fi­lak­ty­ka.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy­ta­łam ar­ty­kuł o opuch­nię­tych sto­pach, jed­nak chcia­ła­bym jesz­cze o coś za­py­tać. Mam 22 lata, pra­cę cały czas „w bie­gu”, je­stem szczu­pła, sta­ram się do­brze od­ży­wiać i ćwi­czyć kie­dy tyl­ko mam czas, jed­nak po ca­łym dniu pra­cy i cza­sem w trak­cie za­czy­na­ją bo­leć mnie łyd­ki. Ból ustę­pu­je po ką­pie­li i od­po­czyn­ku, ale jest to dla mnie dys­kom­fort. Je­stem ob­cią­żo­na ge­ne­tycz­nie, na udach mam wi­docz­ne „pa­jącz­ki”, ale czy w tak mło­dym wie­ku mam udać się do le­ka­rza i po­dej­rze­wać ja­kieś scho­rze­nia żyl­no-za­krze­po­we? Czy są jesz­cze ja­kieś inne spo­so­by, aby po­ra­dzić so­bie z tym pro­ble­mem? Będę wdzięcz­na za od­po­wiedź, po­zdra­wiam.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Do­le­gli­wo­ści zwy­kle na­si­la­ją się wie­czo­rem po ca­łym dniu, zmniej­sza­ją się po od­po­czyn­ku z una­sie­nio­ny­mi no­ga­mi. Do­le­gli­wo­ściom mogą to­wa­rzy­sza bo­le­sne kur­cze ły­dek oraz „ze­spół nie­spo­koj­nych nóg”.

Na wy­stą­pie­nie nie­wy­dol­no­ści żyl­nej bar­dziej na­ra­żo­ne są ko­bie­ty, też cię­żar­ne, oso­by oty­łe, wy­ko­nu­ją­ce pra­cę sie­dzą­cą lub sto­ją­cą, z ge­ne­tycz­nym uwa­run­ko­wa­nym osła­bie­niem ścian żył.

By cho­ro­ba nie po­stę­po­wa­ła, naj­waż­niej­sza jest pro­fi­lak­ty­ka:

  • uni­ka­nie na­grze­wa­nia/opa­la­nia nóg,
  • uni­ka­nie dłu­go­trwa­łe­go sta­nia lub sie­dze­nia z no­ga­mi zgię­ty­mi pod ka­tem pro­stym w sta­wie ko­la­no­wym i bio­dro­wym,
  • od­po­czy­nek z no­ga­mi w gó­rze,
  • przy pra­cy sie­dzą­cej prze­rwy na spa­ce­ry,
  • wy­ko­ny­wa­nie ćwi­czeń po­bu­dza­ją­cych krą­że­nie,
  • re­gu­lar­na ak­tyw­ność fi­zycz­na,
  • kom­pre­sjo­te­ra­pia poń­czo­cha­mi uci­sko­wy­mi do­bie­ra­ny­mi in­dy­wi­du­la­nie.

W przy­pad­ku nie­ustę­po­wa­nia lub za­ostrza­nia się do­le­gli­wo­ści war­to skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem ro­dzin­nym. Le­karz może za­le­cić pre­pa­ra­ty po­pra­wia­ją­ce krą­że­nie a w ra­zie bra­ku po­pra­wy skie­ro­wać do po­rad­ni chi­rur­gii na­czy­nio­wej. Ba­da­nie oce­nia­ją­cym wy­dol­ność ukła­du żyl­ne­go w no­gach jest ba­da­nie USG z ko­lo­ro­wym Dop­ple­rem.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytania

2 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.