Loading...

22 grudnia 2021

1 min.

„Mam 25 lat – czy powinienem regularnie badać prostatę?”

Ma­jąc 25 lat sta­raj się wy­ko­ny­wać sa­mo­ba­da­nie ją­der raz w mie­sią­cu – zwięk­szysz tym sa­mym szan­sę na wcze­sne wy­kry­cie zmian no­wo­two­ro­wych. Je­śli za­uwa­żysz coś nie­po­ko­ją­ce­go, zgłoś się do le­ka­rza.

Karolina Zych-Rozpędowska

Dro­ga Re­dak­cjo, mam 25 lat – czy po­wi­nie­nem re­gu­lar­nie ba­dać pro­sta­tę?

Dro­gi Czy­tel­ni­ku,

ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne pro­sta­ty na­le­ży wy­ko­ny­wać po 40. roku ży­cia. Jed­nak, je­śli coś wzbu­dza Twój nie­po­kój np. czę­sto od­da­jesz mocz, od­czu­wasz bo­le­sność przy od­da­wa­niu mo­czu, przy wy­try­sku, w oko­li­cy kro­cza to skon­sul­tuj się z uro­lo­giem.

Scho­rze­nia pro­sta­ty to poza prze­ro­stem i no­wo­two­ra­mi rów­nież sta­ny za­pal­ne. Ma­jąc 25 lat war­to byś zwra­cał szcze­gól­ną uwa­gę na ją­dra. Sta­raj się wy­ko­ny­wać sa­mo­ba­da­nie ją­der raz w mie­sią­cu. To nie­zwy­kle waż­ne, bo zwięk­sza szan­sę na wy­kry­cie zmian no­wo­two­ro­wych. W przy­pad­ku za­uwa­że­nia ja­kich­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści – zgłoś się do le­ka­rza.

Je­śli szu­kasz wię­cej od­po­wie­dzi na py­ta­nia do­ty­czą­ce tego te­ma­tu, to za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z ar­ty­ku­łem na te­mat pro­sta­ty.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

jądraprostatatrudne pytania

22 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.