Loading...

9 stycznia 2022

1 min.

„Mam częste migreny, co z tym zrobić?”

Ból gło­wy może sku­tecz­nie ze­psuć cały ra­nek. I po­po­łu­dnie. I wie­czór. Tym bar­dziej je­śli jest sil­ny i upo­rczy­wy. Wie­le ko­biet skar­ży się rów­nież na mi­gre­ny, któ­re po­tra­fią być tak po­tęż­ne, że zwa­la­ją z nóg. Co zro­bić, gdy na­wet leki prze­ciw­bó­lo­we nie dzia­ła­ją?

Karolina Zych-Rozpędowska

Dro­ga Re­dak­cjo, mam czę­ste mi­gre­ny, co z tym zro­bić? Żad­ne leki prze­ciw­bó­lo­we nie dzia­ła­ją

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Mi­gre­na to na­pa­do­we sil­ne bóle gło­wy nie­zwią­za­ne z żad­nym in­nym scho­rze­niem. Na­le­ży do­dać, że mogą jej to­wa­rzy­szyć do­dat­ko­we ob­ja­wy neu­ro­lo­gicz­ne, ta­kie jak mrocz­ki, bły­ski, świa­tło­wstręt – wów­czas ob­ja­wy te na­zy­wa­my aurą mi­gre­no­wą.

Mi­gre­no­wy ból gło­wy jest na­wra­ca­ją­cy i nie­ule­czal­ny. W przy­pad­ku bra­ku re­ak­cji na ty­po­we leki prze­ciw­bó­lo­we war­to skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem neu­ro­lo­giem.

W te­ra­pii mi­gre­ny sto­su­je się leki do­raź­ne, czy­li taki któ­re przyj­mu­je­my na po­cząt­ku bólu lub przy po­ja­wie­niu się aury. Do le­ków do­raź­nych na­le­żą leki prze­ciw­bó­lo­we/prze­ciw­za­pal­ne oraz tryp­ta­ny i po­chod­ne er­go­ta­mi­ny.

W te­ra­pii czę­stych na­pa­dów mi­gre­no­wych sto­su­je się le­cze­nie pro­fi­lak­tycz­ne. Wów­czas leki sto­so­wa­ne co­dzien­nie, mają zmniej­szyć i ogra­ni­czyć czę­stość na­pa­dów. W te­ra­pii pro­fi­lak­tycz­nej wy­ko­rzy­stu­je się leki kar­dio­lo­gicz­ne, an­ty­de­pre­syj­ne, prze­ciw­pa­dacz­ko­we.

W mia­rę moż­li­wo­ści na­le­ży też uni­kać czyn­ni­ków pro­wo­ku­ją­cych wy­stą­pie­nie na­pa­dów – stre­sów, du­że­go wy­sił­ku fi­zycz­ne­go, zmę­cze­nia, ma­łej ilo­ści snu, nie­któ­rych po­kar­mów.

Odpo­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

leki przeciwbólowemigrenatrudne pytania

9 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.