Loading...

26 stycznia 2022

1 min.

„Mam nawracające bóle stawów – co robić?”

Bóle sta­wów mogą być spo­wo­do­wa­ne cho­ro­bą ogól­no­ustro­jo­wą. Waż­ne byś po­tra­fi­ła wska­zać, któ­re sta­wy Cię bolą, czy puch­ną, czy są za­czer­wie­nio­ne, ucie­plo­ne. Le­karz zle­ci pod­sta­wo­we ba­da­nia, a je­śli zaj­dzie taka po­trze­ba zle­ci do­dat­ko­wą dia­gno­sty­kę.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Czy z na­wra­ca­ją­cy­mi bó­la­mi sta­wów po­win­nam się zgło­sić do le­ka­rza? Do­dam, że nie mam cho­rób współ­ist­nie­ją­cych, a wy­da­je mi się to dość dziw­na do­le­gli­wość w wie­ku 20 lat.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Zde­cy­do­wa­nie po­win­naś zgło­sić się do le­ka­rza. Bóle sta­wów mogą być wy­wo­ła­ne wie­lo­ma czyn­ni­ka­mi – mogą wy­ni­kać z pa­to­lo­gii sa­me­go sta­wu, jak i ota­cza­ją­cych go tka­nek np. wię­za­deł czy ścię­gien (wte­dy do­le­gli­wo­ści bó­lo­we, mogą być wy­wo­ła­ne prze­cią­że­niem sta­wu wy­ni­ka­ją­cym z wy­sił­ku fi­zycz­ne­go, ro­dza­ju wy­ko­ny­wa­nej pra­cy itp).

Jed­nak bóle sta­wów mogą być też spo­wo­do­wa­ne cho­ro­bą ogól­no­ustro­jo­wą, taką jak reu­ma­to­idal­ne za­pa­le­nie sta­wów, łusz­czy­co­we za­pa­le­nie sta­wów, to­czeń ru­mie­nio­wy ukła­do­wy, twar­dzi­na.

Za­sta­nów się, któ­re sta­wy Cię bolą, czy puch­ną, czy są za­czer­wie­nio­ne, ucie­plo­ne. Jak czę­sto Cię bolą i czy coś na­si­la ten ból lub go ła­go­dzi? Czy do­le­gli­wo­ściom bó­lo­wym to­wa­rzy­szy np. go­rącz­ka, złe sa­mo­po­czu­cie, swę­dze­nie, wy­syp­ka? Le­karz zle­ci pod­sta­wo­we ba­da­nia, moż­li­we że prze­kie­ru­je Cię na do­dat­ko­wą dia­gno­sty­kę do spe­cja­li­sty.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

bóle stawówtrudne pytania

26 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.