Loading...

25 maja 2022

1 min.

„Mam objawy niedoczynności tarczycy, ale wyniki w normie. Czy powinnam iść do endokrynologa?”

„Zro­bi­łam so­bie pod­sta­wo­wy pa­kiet tar­czy­co­wy i FT4(1,16) i anty-TPO(15) po­środ­ku norm. TSH 4,14 czy­li gór­na gra­ni­ca, ale nie­prze­kro­czo­na.” Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Cześć, mam 26 lat. Od ja­kie­goś cza­su śred­nio się czu­ję i mam więk­szość ob­ja­wów nie­do­czyn­no­ści tar­czy­cy. Zro­bi­łam so­bie pod­sta­wo­wy pa­kiet tar­czy­co­wy i FT4(1,16) i anty-TPO(15) po­środ­ku norm. TSH 4,14 czy­li gór­na gra­ni­ca, ale nie­prze­kro­czo­na. Czy jest sens iść do en­do­kry­no­lo­ga sko­ro wy­ni­ki są w nor­mie?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Wy­ni­ki ba­dań i ob­ja­wy war­to naj­pierw skon­sul­to­wać z le­ka­rzem ro­dzin­nym. Nor­my TSH są róż­ne dla róż­nych grup wie­ko­wych, to co bę­dzie jesz­cze nor­mą dla ko­bie­ty 60-let­niej nie­ko­niecz­nie bę­dzie nor­mą dla mło­dej ko­bie­ty w okre­sie sta­rań o dziec­ko.

Pa­mię­taj też, że złe sa­mo­po­czu­cie, osła­bie­nie, brak sił i inne ob­ja­wy mo­gą­ce wska­zy­wać na nie­do­czyn­ność tar­czy­cy mogą być spo­wo­do­wa­ne in­ny­mi cho­ro­ba­mi. Dla­te­go war­to poza wy­ko­ny­wa­niem ba­dań „na wła­sną rękę” zgło­sić się oso­bi­ście do le­ka­rza ce­lem zba­da­nia i po­kie­ro­wa­nia na ewen­tu­al­ną dal­szą dia­gno­sty­kę.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

niedoczynność tarczycy

25 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.