Loading...

7 kwietnia 2022

1 min.

„Masło czy margaryna, co jest lepsze na cholesterol?”

Die­ta do­bra dla ser­ca i cho­le­ste­ro­lu to taka, któ­ra ogra­ni­cza spo­ży­wa­nie tłusz­czów zwie­rzę­cych. Jest jesz­cze jed­na bar­dzo waż­na za­sa­da: pa­mię­taj, że naj­waż­niej­szy dla ser­ca jest umiar!

Karolina Zych-Rozpędowska

„Ma­sło czy mar­ga­ry­na, co jest lep­sze dla ser­ca i cho­le­ste­ro­lu?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ma­sło wy­pro­du­ko­wa­ne jest ze śmie­ta­ny, więc jest tłusz­czem zwie­rzę­cym. „Czy­sta” mar­ga­ry­na jest pro­duk­tem ro­ślin­nym ko­rzyst­nym dla ser­ca pod wa­run­kiem, że ma do­bry skład – na ryn­ku do­stęp­ne są tak­że tak zwa­ne mik­sy, czy­li pro­duk­ty, któ­re są po­łą­cze­niem mar­ga­ry­ny i ma­sła – ich na­le­ży uni­kać.

W mar­ga­ry­nie ro­ślin­nej po­win­ny być do­bre ole­je: rze­pa­ko­wy, sło­necz­ni­ko­wy, oli­wa z oli­wek, lnia­ny. Do­brze, by olej pal­mo­wy czy ko­ko­so­wy był obec­ny w jak naj­mniej­szej ilo­ści. Na­le­ży uni­kać obec­no­ści czę­ścio­wo utwar­dzo­nych lub uwo­dor­nio­nych ole­jów ro­ślin­nych. Taki pro­ces pro­duk­cji po­wo­du­je, że mar­ga­ry­na za­wie­ra szko­dli­we tłusz­cze trans i wpły­wa ne­ga­tyw­nie na ser­ce.

Wy­tycz­ne Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Li­pi­do­lo­gicz­ne­go w le­cze­niu die­te­tycz­nym wy­so­kie­go stę­że­nia cho­le­ste­ro­lu uwzględ­nia­ją sto­so­wa­nie mar­ga­ryn za­wie­ra­ją­cych i wzbo­ga­co­nych o fi­to­ste­ro­le w ilo­ści 2 g dzien­nie.

Pa­mię­taj, że naj­waż­niej­szy dla ser­ca jest umiar i ilość spo­ży­wa­ne­go ma­sła czy mar­ga­ry­ny po­win­na być nie­wiel­ka! A naj­lep­sza dla ser­ca jest zbi­lan­so­wa­na zdro­wa peł­na wa­rzyw die­ta, re­gu­lar­na ak­tyw­ność fi­zycz­na oraz uni­ka­nie uży­wek.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

cholesteroltrudne pytania

7 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.