Loading...

2 lutego 2022

1 min.

„Mój mąż od czasów szkolnych nie był u lekarza. Jakie powinien wykonać badania?”

Fa­ce­ci nie lu­bią cho­dzić do le­ka­rza – wie­my o tym do­sko­na­le. W tej spra­wie na­pi­sa­ła do nas jed­na z Czy­tel­ni­czek, któ­ra po­sta­no­wi­ła wziąć spra­wy w swo­je ręce i za­pi­sać męża na wi­zy­tę. Ja­kie ba­da­nia po­win­ny zna­leźć się na li­ście?

Karolina Zych-Rozpędowska

„Mój mąż koń­czy wkrót­ce 31 lat. Od cza­sów szkol­nych nie był u le­ka­rza. Ja­kie po­wi­nien wy­ko­nać ba­da­nia ade­kwat­ne do wie­ku, żeby spraw­dzić, czy wszyst­ko jest w po­rząd­ku? Gdzie po­wi­nien udać się, aby zba­dać swo­je ją­dra (ew. pro­sta­tę)?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ko­niecz­nie umów męża do le­ka­rza ro­dzin­ne­go! Po­wi­nien być zba­da­ny ogól­nie, mieć zmie­rzo­ne ci­śnie­nie i tęt­no, wy­li­czo­ne BMI.

Na­stęp­nie, na pod­sta­wie uzy­ska­nych in­for­ma­cji o ewen­tu­al­nych ob­cią­że­niach ro­dzin­nych, sta­nie zdro­wia i wy­ni­kach le­karz zle­ci ba­da­nia do­dat­ko­we.

Po 30. roku ży­cia, zwłasz­cza po tak dłu­giej prze­rwie, war­to ozna­czyć mor­fo­lo­gię, stę­że­nie glu­ko­zy i li­pi­do­gram oraz wy­ko­nać ba­da­nie ogól­ne mo­czu. O tym, czy jest ko­niecz­ność wy­ko­ny­wa­nia ba­dań ob­ra­zo­wych typu RTG lub USG za­de­cy­du­je le­karz. Kon­tro­la sto­ma­to­lo­gicz­na po­win­na być wy­ko­ny­wa­na raz na pół roku. Przy­po­mi­naj też mę­żo­wi re­gu­lar­nie o wy­ko­ny­wa­niu sa­mo­ba­da­nia ją­der raz w mie­sią­cu.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

morfologiaprostatatrudne pytania

2 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.