Loading...

7 kwietnia 2022

2 min.

„Mój tata zmarł na zawał serca. Czy choroby serca są dziedziczne?”

Czy cho­ro­by ser­ca są dzie­dzicz­ne? Tak, w przy­pad­ku za­wa­łu dzie­dzicz­na jest skłon­ność do za­cho­ro­wa­nia!

Karolina Zych-Rozpędowska

„Mój tata zmarł na za­wał ser­ca, mój dzia­dek rów­nież. Czy cho­ro­by ser­ca są dzie­dzicz­ne?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Za­wał ser­ca to ob­umar­cie czę­ści ko­mó­rek ser­ca spo­wo­do­wa­ne za­bu­rze­niem do­pły­wu krwi. Naj­czę­ściej jest skut­kiem pęk­nię­cia blasz­ki miaż­dży­co­wej w na­czy­niu wień­co­wym.

Blasz­ka miaż­dży­co­wa two­rzy się wie­le lat, ka­wa­łek po ka­wał­ku, ko­mór­ka do ko­mór­ki, więc tak na­praw­dę za­wał ser­ca jest wy­pad­ko­wą na­szych mniej­szych lub więk­szych grzesz­ków z ca­łe­go ży­cia, do któ­rych za­li­cza­my m.in.:

  • tłu­ste je­dze­nie,
  • pa­pie­ro­sy,
  • brak ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej.

Czy cho­ro­by ser­ca są dzie­dzicz­ne? Tak, w przy­pad­ku za­wa­łu dzie­dzicz­na jest skłon­ność do za­cho­ro­wa­nia! Tą skłon­ność okre­śla się na pod­sta­wie wy­stę­po­wa­nia cho­ro­by wśród człon­ków naj­bliż­szej ro­dzi­ny – ro­dzi­ców, dziad­ków, ro­dzeń­stwa, a już szcze­gól­nie je­śli cho­ro­ba wy­stą­pi­ła u nich w mło­dym wie­ku, czy­li po­ni­żej 50 roku ży­cia.

Je­śli Twój tata miał za­wał i Twój dzia­dek miał za­wał, to już wiesz że war­to szcze­gól­nie za­dbać o swo­je zdro­wie, być jak naj­bar­dziej ob­ni­żyć ry­zy­ko jego wy­stą­pie­nia u Cie­bie.

Jak to zro­bić? Dbać o czyn­ni­ki zwięk­sza­ją­ce ry­zy­ko wy­stą­pie­nia za­wa­łu, na któ­re mamy wpływ:

  • pra­wi­dło­wą kon­tro­lę ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go,
  • wła­ści­wą die­tę za­po­bie­ga­ją­cą na­ra­sta­niu cho­le­ste­ro­lu czy cu­kru,
  • uni­ka­nie uży­wek, szcze­gól­nie pa­le­nia pa­pie­ro­sów,
  • dba­nie o re­gu­lar­na ak­tyw­ność fi­zycz­ną,
  • uni­ka­nie przy­ro­stu masy cia­ła,
  • w przy­pad­ku roz­po­zna­nia cu­krzy­cy, nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, wy­so­kie­go stę­że­nia cho­le­ste­ro­lu re­gu­lar­ne sto­so­wa­nie le­ków tak, by cho­ro­by nie po­stę­po­wa­ły.

Ma­jąc zwięk­szo­ne ro­dzin­ne ry­zy­ko wy­stą­pie­nia za­wa­łu ser­ca pa­mię­taj, że na­wet nie­wiel­kie na­si­le­nie czyn­ni­ków ry­zy­ka np. umiar­ko­wa­nie pod­nie­sio­ne stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu, pod­wyż­szo­ne war­to­ści ci­śnie­nia, kil­ka pa­pie­ro­sów wy­pa­la­nych dzien­nie mogą po­wo­do­wać szyb­sze wy­stą­pie­nie cho­ro­by niż u osób, któ­re ta­kiej ro­dzin­nej skłon­no­ści nie mają.

Chcia­ła­bym jesz­cze na ko­niec za­zna­czyć, że pro­fi­lak­ty­ka za­wsze jest bar­dzo waż­na, nie­za­leż­nie od tego czy odzie­dzi­czy­łeś taki, a nie inny ze­staw ge­nów.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniazawał serca

7 kwietnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.