Loading...

26 stycznia 2022

2 min.

„Nadmierne owłosienie na twarzy – do jakiego lekarza się udać?”

Nad­mier­ne owło­sie­nie może być wy­wo­ła­ne nad­mia­rem hor­mo­nów „mę­skich”, czy­li an­dro­ge­nów, nad­mier­ną wraż­li­wo­ścią na an­dro­ge­ny lub przyj­mo­wa­ne leki. Może też po­ja­wić się u ko­biet z nie­do­czyn­no­ścią tar­czy­cy, ano­rek­sją, por­fi­rią, za­pa­le­niem skór­no-mię­śnio­wym.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Wi­tam, mam py­ta­nie od­no­śnie nad­mier­ne­go owło­sie­nia twa­rzy, pier­si. Do ja­kie­go le­ka­rza udać się naj­pierw i ja­kie ba­da­nia zro­bić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

W przy­pad­ku nad­mier­ne­go owło­sie­nia wska­za­na jest kon­sul­ta­cja z en­do­kry­no­lo­giem. Le­karz zdia­gno­zu­je, czy przy­czy­ną jest hir­su­tyzm czy hi­per­try­cho­za.

Hir­su­tyzm

Hir­su­tyzm to nad­mier­ne owło­sie­nie twa­rzy, pier­si, we­wnętrz­nych po­wierzch­ni ud, ple­ców, brzu­cha u ko­biet. Ob­jaw ten wy­wo­ła­ny jest nad­mia­rem hor­mo­nów „mę­skich”, czy­li an­dro­ge­nów, nad­mier­ną wraż­li­wo­ścią na an­dro­ge­ny lub przyj­mo­wa­ny­mi le­ka­mi. Nad­miar an­dro­ge­nów może wy­ni­kać z cho­ro­by jaj­ni­ków, nad­ner­czy, ze­spo­łu Cu­shin­ga, hi­per­pro­lak­ty­ne­mii.

Do le­ków pod­no­szą­cych stę­że­nie an­dro­ge­nów na­le­żą ste­ry­dy ana­bo­licz­ne, an­ty­kon­cep­cja hor­mo­nal­na star­szej ge­ne­ra­cji z an­dro­gen­nym pro­ge­sta­ge­nem, da­na­zol. Hir­su­tyzm może wy­stę­po­wać u wie­lu ko­biet w ro­dzin­nie. W dia­gno­sty­ce hir­su­ty­zmu ko­niecz­na bę­dzie też kon­sul­ta­cja z gi­ne­ko­lo­giem.

Hi­per­try­cho­za

Hi­per­try­cho­za to uogól­nio­ne nad­mier­ne owło­sie­nie nie­ogra­ni­czo­ne do miejsc wraż­li­wych na mę­skie hor­mo­ny i nie­spo­wo­do­wa­ne wy­so­kim stę­że­niem an­dro­ge­nów. Czy­li owło­sio­ne są np. nogi, przed­ra­mio­na, a nie jak w hir­su­ty­zmie pier­si czy bro­da.

Hi­per­try­cho­za może być dzie­dzicz­na, może wy­stą­pić spon­ta­nicz­nie lub może być spo­wo­do­wa­na przyj­mo­wa­niem nie­któ­rych le­ków: fe­ny­to­iny, pe­ni­cy­la­mi­ny, cy­klo­spo­ry­ny, mi­nok­sy­dy­lu.

Nad­mier­ne owło­sie­nie może po­ja­wić się u Cie­bie, kie­dy cho­ru­jesz na nie­do­czyn­ność tar­czy­cy, ano­rek­sję, por­fi­rię, za­pa­le­nie skór­no-mię­śnio­we. Na wi­zy­cie le­kar­skiej ko­niecz­nie przed­staw pe­łen ob­raz pro­ble­mu, nie gol się i wy­ry­waj po­je­dyn­czych wło­sków. Le­karz za­py­ta o po­czą­tek ob­ja­wów, re­gu­lar­ność cy­klu mie­siącz­ko­we­go, ob­ja­wy w ro­dzi­nie, sto­so­wa­ne leki.

W dia­gno­sty­ce wy­ko­nu­je się ba­da­nia hor­mo­nal­ne z krwi, wów­czas ozna­czyć na­le­ży:

  • te­sto­ste­ron,
  • pro­lak­ty­nę,
  • DHEA-S,
  • 17 OH-pro­ge­ste­ron.

Ba­da­nia te na­le­ży wy­ko­ny­wać w okre­ślo­nej fa­zie cy­klu mie­siącz­ko­we­go, dla­te­go le­piej po­cze­kać na wi­zy­tę le­kar­ską i po­stę­po­wać zgod­nie z za­le­ce­nia­mi le­ka­rza pro­wa­dzą­ce­go.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

hirsutyzmtrudne pytania

26 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.