Loading...

7 kwietnia 2022

1 min.

„Po ciążach mam problem z hemoroidami. Co mogę zrobić?”

He­mo­ro­idy, nie tyl­ko te po cią­ży, to je­den z tych wsty­dli­wych pro­ble­mów, o któ­rych nie chce­my mó­wić na­wet le­ka­rzo­wi. Czas to zmie­nić!

Karolina Zych-Rozpędowska

„Uro­dzi­łam trze­cie dziec­ko, mam pro­blem z he­mo­ro­ida­mi, a wła­ści­wie jed­nym du­żym, któ­ry czę­sto przez za­twar­dze­nie pęka i krwa­wi. Po pierw­szych dwóch po­ro­dach pro­blem był znacz­nie mniej­szy. Mam wra­że­nie, że wte­dy he­mo­ro­idy się wchło­nę­ły(?) Kar­mię pier­sią, co mogę zro­bić? Je­stem za­ła­ma­na, bo sy­tu­acja się po­wta­rza.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

War­to za­dbać o pro­fi­lak­ty­kę za­parć: die­ta z dużą ilo­ścią wa­rzyw, do­łą­cze­nie błon­ni­ka roz­pusz­czal­ne­go, wy­pi­ja­nie du­żej ilo­ści pły­nów – do na­wet 3 li­trów dzien­nie. Je­śli to nie przy­nie­sie po­pra­wy moż­na do­łą­czyć środ­ki zmięk­cza­ją­ce masy ka­ło­we.

O pro­ble­mach z he­mo­ro­ida­mi war­to po­roz­ma­wiać z le­ka­rzem. Dia­gno­sty­ką i le­cze­niem ży­la­ków od­by­tu zaj­mu­ją się le­ka­rze ro­dzin­ni.

Je­śli za­sto­so­wa­na te­ra­pia pro­fi­lak­tycz­na nie przy­no­si po­pra­wy, le­karz kie­ru­je do chi­rur­ga ogól­ne­go lub prok­to­lo­ga. Duży, krwa­wią­cy, bo­lą­cy i wy­pa­da­ją­cy z od­by­tu gu­zek krwaw­ni­czy może być wska­za­niem do le­cze­nia za­bie­go­we­go, na przy­kład pod­wią­za­nia he­mo­ro­idów, za­mknię­ciu tęt­nic he­mo­ro­idal­nych, skle­ro­te­ra­pii.

Prze­czy­taj wię­cej o he­mo­ro­idach w cią­ży.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

hemoroidytrudne pytania

7 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.