Loading...

7 września 2022

1 min.

„Po zjedzeniu kilku ciastek czuję jak opadam sił. Czy to normalne?”

Czy spa­dek sił po zje­dze­niu sło­dy­czy po­wi­nien wzbu­dzić nie­po­kój? Na py­ta­nie od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Wi­tam, przy­znam że je­stem ła­kom­czu­chem i lu­bię słod­ko­ści, ale nie uwa­żam że­bym ja­dła ich ja­koś bar­dzo dużo. Nie jem też słod­kie­go co­dzien­nie. Jed­nak ostat­nio za­uwa­ży­łam, że po zje­dze­niu kil­ku cia­stek bądź kil­ku ko­stek cze­ko­la­dy czu­ję jak opa­dam sił, oczy mi się same za­my­ka­ją i naj­chęt­niej bym usnę­ła. Czy to jest nor­mal­ne?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Za złe sa­mo­po­czu­cie za­rów­no po ob­fi­tym, jaki i po słod­kim po­sił­ku może od­po­wia­dać zbyt wy­so­kie stę­że­nie in­su­li­ny. In­su­li­na jest hor­mo­nem wy­dzie­la­nym przez trzust­kę w re­ak­cji na po­si­łek. Jej za­da­niem jest zwięk­sze­nie trans­por­tu glu­ko­zy do ko­mó­rek tak, by szyb­ko ob­ni­żyć jej stę­że­nie we krwi.

Gdy glu­ko­zy we krwi jest duża (a tak się dzie­je np. po zje­dze­niu cze­ko­la­dy) in­su­li­ny wy­dzie­la się wię­cej. Je­śli od­czu­wasz do­le­gli­wo­ści zwią­za­ne z wa­ha­nia­mi cu­krów we krwi po­win­naś skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem i wy­ko­nać ba­da­nia oce­nia­ją­ce stę­że­nie glu­ko­zy i in­su­li­ny we krwi.

Na chwi­lę obec­ną le­karz ro­dzin­ny nie ma moż­li­wo­ści skie­ro­wa­nia na ba­da­nie in­su­li­ny, ba­da­nie to na­le­ży wy­ko­nać od­płat­nie.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022
insulinatrudne pytania

7 września 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.