Loading...

16 marca 2022

1 min.

„W dzieciństwie zostałam zarażona gronkowcem. Czy po 20 latach mogło to do mnie wrócić?”

Po­win­naś zgło­sić się do swo­je­go le­ka­rza ro­dzin­ne­go, któ­ry Cię zba­da oraz, je­śli bę­dzie to ko­niecz­ne, zle­ci do­dat­ko­we ba­da­nia lub po­kie­ru­je do po­rad­ni spe­cja­li­stycz­nej.

Karolina Zych-Rozpędowska

„W dzie­ciń­stwie zo­sta­łam za­ra­żo­na gron­kow­cem (w szpi­ta­lu). Czy po 20 la­tach mo­gło to do mnie wró­cić? Od dłuż­sze­go cza­su bo­ry­kam się z za­pa­le­niem za­tok, prze­zię­bie­niem i osła­bie­niem or­ga­ni­zmu a ostat­nio na­wet dusz­no­ścia­mi. Leki po­ma­ga­ją tyl­ko na chwi­lę. Pro­szę o po­moc, gdzie się z tym zgło­sić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Gron­kow­ce zło­ci­ste, bo my­ślę że o tym gron­kow­cu pi­szesz, na­le­żą do bak­te­rii ko­lo­ni­zu­ją­cych gór­ne dro­gi od­de­cho­we. W wy­ma­zach z nosa czy z jamy ust­nej do­dat­nie wy­ni­ki na obec­ność bak­te­rii uzy­sku­je się u 10-30% po­pu­la­cji. Jest to no­si­ciel­stwo bak­te­rii i ta­kie­go sta­nu się nie le­czy.

Jed­nak, kie­dy or­ga­nizm jest osła­bio­ny np. cięż­ką cho­ro­bą, du­żym ura­zem, le­ka­mi ob­ni­ża­ją­cy­mi od­por­ność te ko­lo­ni­zu­ją­ce gron­kow­ce mogą wy­wo­łać ob­ja­wo­we za­ka­że­nie.

Poza pod­sta­wo­wą dia­gno­sty­ką po­win­naś rów­nież za­dbać o od­por­ność – spo­ży­waj zdro­we, zbi­lan­so­wa­ne po­sił­ki, wy­sy­piaj się, bądź ak­tyw­na fi­zycz­nie. Sta­raj się spę­dzać wię­cej cza­su na ze­wnątrz.

Pa­mię­taj też o re­gu­lar­nej su­ple­men­ta­cji wi­ta­mi­ny D od paź­dzier­ni­ka do mar­ca lub cały rok, je­śli nie masz moż­li­wo­ści za­pew­nia­nia wy­star­cza­ją­cej syn­te­zy skór­nej tej wi­ta­mi­ny w mie­sią­cach let­nich.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

odpornośćtrudne pytania

16 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.