Loading...

19 kwietnia 2022

1 min.

„Wydaje mi się, że mam zespół jelita drażliwego. Co mogę jeść?”

Ze­spół je­li­ta draż­li­we­go jest tro­chę cho­ro­bą z wy­klu­cze­nia, czy­li żeby go roz­po­znać trze­ba wy­klu­czyć inne cho­ro­by prze­wo­du po­kar­mo­we­go.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Ob­ser­wu­ję sie­bie od dłuż­sze­go cza­su i wy­da­je mi się, że mam ze­spół je­li­ta draż­li­we­go. Mam róż­ne do­le­gli­wo­ści ze stro­ny ukła­du po­kar­mo­we­go oraz sil­ne zga­gi (bu­dzę się w nocy). Co po­win­nam jeść, a cze­go uni­kać? Ps. Moja mama też ma pro­ble­my ze stro­ny ukła­du po­kar­mo­we­go.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Do­mi­nu­ją­cym ob­ja­wem w tym ze­spo­le je­li­ta draż­li­we­go jest ból – je­śli brzuch Cię nie boli a masz inne do­le­gli­wo­ści typu sil­ne zga­gi, pie­cze­nie, od­bi­ja­nie, na­prze­mien­ne bie­gun­ki i za­par­cia to ra­czej jest to inna jed­nost­ka cho­ro­bo­wa.

Je­śli zga­ga bu­dzi Ci w nocy po­win­naś spać z unie­sio­nym wy­żej tu­ło­wiem i uni­kać je­dze­nia przed snem. Do pro­duk­tów na­si­la­ją­cych ob­ja­wy zga­gi na­le­żą: cze­ko­la­da, moc­na kawa i her­ba­ta, po­mi­do­ry, ostre przy­pra­wy, tłu­ste mię­sa, cy­tru­sy.

Każ­dy or­ga­nizm re­agu­je in­dy­wi­du­al­nie, dla­te­go przez kil­ka dni pro­wadź dzien­ni­czek spo­ży­wa­nych po­kar­mów, by le­piej za­ob­ser­wo­wać co Ci szko­dzi i na­si­la ob­ja­wy.

Dia­gno­sty­kę cho­rób prze­wo­du po­kar­mo­we­go roz­pocz­nij od wi­zy­ty u le­ka­rza ro­dzin­ne­go.

Prze­czy­taj wię­cej o:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniazespół jelita drażliwego

19 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.