Loading...

25 maja 2022

1 min.

„Zmagam się z ciągłym bólem nóg. Co może być jego przyczyną?”

„Nie ma to żad­ne­go związ­ku z wy­sił­kiem. Bu­dzę się po ca­łej nocy a nogi rów­nież bolą. Łyd­ki, głów­nie oko­li­ce ko­stek, sto­py.” Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Ka­ro­li­na Zych-Roz­pę­dow­ska.

Karolina Zych-Rozpędowska

„Zma­gam się z cią­głym bó­lem nóg. By­łem u le­ka­rza, wy­ko­ny­wa­łem ba­da­nia (krwi i pa­kiet tar­czy­co­wy) i nie­ste­ty nic nie wy­ka­za­ły, a le­karz też mi nie po­mógł i nie po­sta­wił żad­nej dia­gno­zy. Fi­zjo­te­ra­peu­ta rów­nież nie po­wie­dział nic kon­kret­ne­go. Co może być przy­czy­ną cią­głe­go bólu nóg? Nie ma to żad­ne­go związ­ku z wy­sił­kiem. Bu­dzę się po ca­łej nocy a nogi rów­nież bolą. Łyd­ki, głów­nie oko­li­ce ko­stek, sto­py.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Opi­sy­wa­ny przez Cie­bie ból nóg może mieć wie­le przy­czyn i z pew­no­ścią wy­ma­ga po­głę­bie­nia dia­gno­sty­ki. Do­le­gli­wo­ści bó­lo­we ły­dek, ko­stek czy stóp, ale czę­sto też ca­łych nóg mogą być spo­wo­do­wa­ne po­cząt­kiem miaż­dży­cy na­czyń krwio­no­śnych, prze­wle­kłą nie­wy­dol­no­ścią na­czyń żyl­nych, za­pa­le­niem sta­wów czy ścię­gien, fi­bro­mial­gią.

Do zdia­gno­zo­wa­nia tych cho­rób nie wy­star­czą ba­da­nia krwi z pa­kie­tem tar­czy­co­wym (cho­ciaż z Two­je­go py­ta­nia nie wia­do­mo co do­kład­nie zo­sta­ło zle­co­ne), więk­szość z nich wy­ma­ga szcze­gó­ło­wej oce­ny na­czyń np. w ba­da­niu USG.

Nie wszyst­kie ba­da­nia moż­na wy­ko­nać w POZ, tak na­praw­dę tyl­ko pod­sta­wo­we, więc je­śli tam moż­li­wo­ści dia­gno­stycz­ne się wy­czer­pa­ły le­karz ro­dzin­ny skie­ru­je Cię do po­rad­ni spe­cja­li­stycz­nej ce­lem po­głę­bie­nia dia­gno­sty­ki.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

ból

25 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa