Loading...

19 kwietnia 2022

1 min.

„Borykam się z pryszczami w okolicach intymnych. Co to może być?”

„Chcia­ła­bym się tego w koń­cu raz na za­wsze po­zbyć. Pro­blem na­si­la się po mie­siącz­ce i po go­le­niu.” Na py­ta­nie od­po­wia­da nasz eks­pert – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Od 3 lat (po po­ro­dzie) bo­ry­kam się z prysz­cza­mi i krost­ka­mi w oko­li­cach in­tym­nych (głów­nie pa­chwi­ny, po­ślad­ki i te­raz mam krost­kę na po­cząt­ku więk­szej war­gi sro­mo­wej). Gi­ne­ko­log przy USG nig­dy nie zwró­cił na to uwa­gi. Te „prysz­cze” są cza­sem tak duże, że same pę­ka­ją a cza­sem ja sama je wy­ci­skam. Chcia­ła­bym się tego w koń­cu raz na za­wsze po­zbyć. Pro­blem na­si­la się po mie­siącz­ce i po go­le­niu. Czy są ja­kieś do­mo­we spo­so­by na po­zby­cie się ich?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Po­win­naś skon­sul­to­wać się z gi­ne­ko­lo­giem w celu wy­ja­śnie­nia przy­czy­ny tych zmian skór­nych, je­śli nie bę­dzie w sta­nie Ci po­móc, mo­żesz skon­sul­to­wać się z der­ma­to­lo­giem lub chi­rur­giem.

Przy­czyn za­mian na sro­mie jest wie­le, mogą być spo­wo­do­wa­ne przez na­mna­ża­nie się bak­te­rii lub też in­fek­cję wi­ru­so­wą.

Do­dat­ko­wo, na­wra­ca­ją­ce zmia­ny rop­ne mogą na­su­wać też po­dej­rze­nie zmian w go­spo­dar­ce wę­glo­wo­da­no­wej, dia­gno­sty­kę w kie­run­ku cu­krzy­cy lub in­su­li­no­opor­no­ści.

Nie ma do­mo­wych spo­so­bów cud. Na­le­ży pra­wi­dło­wo dbać o hi­gie­nę i nie uży­wać draż­nią­cych ko­sme­ty­ków – w tym wy­pad­ku może to jed­nak nie wy­star­czyć.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

infekcje intymnetrudne pytania

19 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.