Loading...

23 marca 2022

1 min.

„Czy antykoncepcja hormonalna jest dobrym sposobem leczenia polipa endometrialnego?”

Po­lip en­do­me­trial­ny, czy­li in­a­czej po­lip trzo­nu ma­ci­cy, to prze­rost bło­ny ślu­zo­wej jamy ma­ci­cy. Wy­stę­pu­je po­je­dyn­czo lub w gru­pach. A ja­kie są moż­li­wo­ści jego le­cze­nia?

Martyna Szopa-Krupińska

„Mam py­ta­nie, czy an­ty­kon­cep­cja hor­mo­nal­na jest do­brym spo­so­bem le­cze­nia po­li­pa en­do­me­trial­ne­go o wiel­ko­ści kil­ku mm?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Po­lip wiel­ko­ści kil­ku mi­li­me­trów może ulec sa­mo­ist­ne­mu złusz­cze­niu pod­czas mie­siącz­ki, moż­na to skon­tro­lo­wać przy na­stęp­nym USG.

Do spo­so­bów le­cze­nia za­li­cza­my wy­cię­cie po­li­pa i zba­da­nie go pod mi­kro­sko­pem w kie­run­ku po­ten­cjal­ne­go roz­ro­stu/no­wo­two­ru. Moż­na za­sto­so­wać rów­nież le­cze­nie hor­mo­nal­ne, któ­re zmniej­sza wzrost en­do­me­trium, w przy­pad­ku ma­łe­go po­li­pa może być ono sku­tecz­ne.

Prze­czy­taj wię­cej o po­li­pach na­rzą­du rod­ne­go.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

antykoncepcjatrudne pytania

23 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.