Loading...

4 lutego 2022

2 min.

„Czy HPV można się zarazić?”

Po­nad 90% ra­ków szyj­ki ma­ci­cy jest wy­wo­ła­ne przez wi­ru­sa bro­daw­cza­ka ludz­kie­go (HPV). Od­po­wia­da­my za­tem na py­ta­nia, jak do­cho­dzi do za­ra­że­nia i któ­re me­to­dy pro­fi­lak­tycz­ne są sku­tecz­ne?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

„O HPVw­ciąż się sły­szy w kon­tek­ście raka szy­ki ma­ci­cy – o co cho­dzi? Czy do­brze ro­zu­miem, że wi­ru­sy wy­wo­łu­ją raka? Czy­li ra­kiem moż­na się za­ra­zić?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Obec­nie wie­my, że po­nad 90% ra­ków szyj­ki ma­ci­cy jest wy­wo­ła­ne przez wi­ru­sa bro­daw­cza­ka ludz­kie­go (HPV) – ozna­cze­nie czy ko­bie­ta jest za­ka­żo­na jed­nym z wy­so­ko on­ko­gen­nych pod­ty­pów tego wi­ru­sa (w szcze­gól­no­ści ge­no­ty­py 16 i 18) zwięk­sza wcze­sną wy­kry­wal­ność oraz umoż­li­wia do­sto­so­wa­nie po­stę­po­wa­nia pro­fi­lak­tycz­no-lecz­ni­cze­go do da­nej ko­bie­ty.

Co waż­ne, nie u każ­dej ko­bie­ty, któ­ra jest no­si­cie­lem wi­ru­sa HPV (na­wet wy­so­ce on­ko­gen­ne­go) roz­wi­nie się rak szyj­ki ma­ci­cy – ma ona jed­nak więk­sze ry­zy­ko i po­win­na skru­pu­lat­nie pil­no­wać ba­dań pro­fi­lak­tycz­nych.

  • HPV za­ra­ża­my się głów­nie przez kon­tak­ty sek­su­al­ne. Pre­zer­wa­ty­wy tyl­ko w ma­łej mie­rze chro­nią przez za­ka­że­niem. Zda­rza­ją się rów­nież in­fek­cje HPV u dzie­wic – moż­na za­tem za­kła­dać, że ist­nie­je moż­li­wość in­nych dróg za­ka­ża­nia, ale głów­ną dro­gą za­ka­że­nia HPV po­zo­sta­ją kon­tak­ty płcio­we.
  • Ist­nie­je moż­li­wość szcze­pie­nia prze­ciw­ko HPV – jest kil­ka szcze­pio­nek na ryn­ku i są one szcze­pion­ka­mi za­le­ca­ny­mi dla dziew­czy­nek lub ko­biet, któ­re jesz­cze nie roz­po­czę­ły współ­ży­cia.
  • Szcze­pion­ka jest rów­nież za­le­ca­na u chłop­ców, ze wzglę­du na to, że do­dat­ko­wo chro­ni przed za­cho­ro­wa­niem na kłyk­ci­ny koń­czy­ste oraz inne no­wo­two­ry.

Po­nie­waż wi­rus HPV może prze­ni­kać przez ło­ży­sko w trak­cie cią­ży – to za­ka­że­nie HPV nie jest wska­za­niem do cię­cia ce­sar­skie­go. U ko­biet z nie­pra­wi­dło­wy­mi zmia­na­mi na szyj­ce ma­ci­cy wie­le eks­per­tów po­le­ca po­ród si­ła­mi na­tu­ry – po­nie­waż do­dat­ko­wo do­cho­dzi do złusz­cze­nia na­błon­ka i może mieć to w pew­nym stop­niu dzia­ła­nie te­ra­peu­tycz­ne.

HPV

4 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.